Ny delgeneralplan för de centrala delarna

Revidering av delgeneralplanen för de centrala delarna

Hurdan är drömmarnas Borgå år 2050? Hur kommer invånarnas vardag och områdets konkurrenskraft att förändras och hur borde man utveckla staden? I Borgås nya stadsstrategi fastställs stadens vision, värden och utvecklingsmål fram till år 2030.  Samtidigt med strategiarbetet har påbörjade man revideringen av delgeneralplanen för de centrala delarna. I delgeneralplanen avgörs hur man ska utveckla stadsbebyggelsen i Borgå under de följande 30 åren. Stadsstrategin Drömmarnas Borgå 2030 styr starkt revideringen av delgeneralplanen och visionen om den framtida staden på lång sikt.

Strategiarbetet utgjorde samtidigt en utgångspunkt för revideringen av generalplanen. Stadens strategi bereddes i växelverkan med förtroendevalda och invånare, näringslivet, föreningar och andra intressenter. Material, workshoppar, seminarier och enkäter för strategiarbetet och hela processen är också en del av generalplanearbetet. 

Generalplanen för vidare och verkställer de mål som fastställs i strategin. I generalplanearbetet ges riktlinjer för hur stadens centrala områden ska utvecklas i framtiden. Generalplanens huvudsakliga innehåll är: stadens tillväxt och styrning av den, stadens konkurrenskraft och livskraft, centrum, boende, mobilitet och vardagens kvalitet, hållbar utveckling och klok användning av resurser samt Borgås särprägel och unikhet.

Faser i generalplaneprocessen och en preliminär tidtabell finns i framställningen nedan. Den nya strategin, dess vision och mål antecknas i programmet för deltagande och bedömning som utgångspunkter för generalplanen. I programmet för deltagande och bedömning finns mer detaljerad information om faser i generalplanearbetet och ordnande av deltagande samt om tidtabellen. Programmet för deltagande och bedömning kommer att utarbetas hösten 2020.

Delgeneralplanen för de centrala delarna godkändes av fullmäktige 2004. Delgeneralplanen tog tidsmässigt sikte på år 2020 och det är aktuellt att revidera planen.

Delgeneralplaneprocessen

Webbplats för strategiarbetet: Drömmarnas Borgå 2030

planeringsområdet