Dataskydd som gäller social- och hälsovårdens klienter och patienter

Social- och hälsovårdens dokument och uppgifterna i dem ska hemlighållas. Dokument och deras innehåll får inte lämnas ut till utomstående, om inte personen i fråga har gett sitt samtycke till det. Med utomstående avses personer som inte vid verksamhetsenheten eller på uppdrag av den deltar i vården av patienten eller i andra uppgifter i samband med vården. Socialvårdens klient- och patientuppgifter samlas i ett register som upprätthålls av Borgå stads social- och hälsovårdsnämnd.

Dataskydd

Kontroll av logguppgifter

Enligt 18 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården har klienten rätt att få veta vem som har använt klientens registeruppgifter samt grunden för användningen. Klienten får inte använda eller lämna logguppgifterna vidare för något annat ändamål. Man kan begära logguppgifterna med hjälp av blanketten som finns på vänstra kanten av sidan.

Inlämning av begäranden

Begäranden om logguppgifter sänds per post till adressen Borgå stad, registratorskontoret, PB 23, 06101 Borgå, eller lämnas till servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B.