Dataskydd

Dataskyddet innebär skydd för personuppgifter. Med dataskyddet avses tryggande av personens integritet och förtroende.

Personuppgifter måste behandlas relevant och skyddas mot otillbörlig användning. Avsikten med dataskyddet är att säkerställa bevarandet av individens grundläggande rättigheter i all behandling av personuppgifter.

Med personuppgift avses all slags anteckningar om en enskild eller hans eller hennes egenskaper eller levnadsförhållanden som kan identifieras att handla om honom eller henne eller hans eller hennes familj eller personer som lever i samma hushåll med honom eller henne. Således är utöver namn, adress och personidentifikation även andra uppgifter som identifierar en person, såsom IP-adresser, kreditkortsnummer, telefonnummer, fastighetsbeteckningar, bilregisternummer och fotografier där de ovan nämnda finns, personuppgifter.

Begäran om kontroll

Den vars personuppgifter införs i något personregister ska underrättas om detta. Den registrerade ska dessutom underrättas om ändamålet med behandlingen av personuppgifter, om vart uppgifter i regel lämnas ut och om den registrerades rättigheter.

Borgå stad har gjort register- och dataskyddsbeskrivningar på de register där staden behandlar personuppgifter. Du kan då du så önskar ta del av beskrivningarna. Registerbeskrivningarna uppdateras som bäst och läggs ut på denna webbplats i en nära framtid. Innan detta kan du kontakta dataskyddsansvarig som hjälper dig.

Du har rätt att veta när dina personuppgifter behandlas. Med bifogade blanketter kan du kontrollera vilka uppgifter som finns om dig i registret. Du kan även kräva att felaktiga uppgifter korrigeras.

Begäran om kontroll av registeruppgifrer 

Krav på rättelse av registeruppgifter

Begäranden om registeruppgifter sänds per post till adressen Borgå stad, registratorskontoret, PB 23, 06101 Borgå, eller lämnas till servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B.

Servicekontoret Kompassen

Du får uppgifterna senast om fyra veckor. Uppgifterna lämnas personligen till den som har begärt dem. Identiteten måste styrkas (på Kompassen eller posten).

Om du misstänker att dina uppgifter har missbrukats, läckt ut eller liknande, kontakta tietosuojavastaava@porvoo.fi

Dataskyddsansvarig

Borgå stads dataskyddsansvarig är jurist Johanna Andersson, tietosuojavastaava@porvoo.fi, tfn 040 741 7383. Via denna adress når du även stadsjuristen, som vid behov fungerar som vikarie.

Nyttiga länkar

Dataskyddsombudsmannens byrå

Arjentietosuoja.fi