Datasekretess för uppgifter om klienter och patienter

Social- och hälsovårdens dokument och uppgifterna i dem ska hemlighållas. Dokument och deras innehåll får inte överlämnas till utomstående, om inte personen i fråga har gett sitt samtycke till det. Kund- och patientuppgifterna samlas i ett register som upprätthålls av Borgå stads social- och hälsovårdsnämnd.

Kontroll av uppgifter

Klienten och patienten eller klientens och patientens lagliga företrädare (vårdnadshavare till minderårig och av domstol förordnad laglig företrädare för vuxna, som har rätt också att sköta ärenden som gäller patientens hälsa) har rätt att ta del av uppgifter som införts om dem och begära rättelse av felaktiga uppgifter. Om kontrollen eller rättelsen vägras har den person som begärt den rätt att få detta svar skriftligen och med motiveringar. Alla blanketter om begäran om uppgifter finns på vänstra kanten av denna sida.

Läs mera om rätten till insyn och rättelse enligt EU:s dataskyddsförordning.

Kontroll av registeruppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförordning har var och en utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att, sedan han meddelat de fakta som behövs för att söka en uppgift, få veta vilka uppgifter om honom som har registrerats i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom. Du kan begära kontroll av registeruppgifter med hjälp av blanketten som finns på vänstra kanten av sidan.

Rättelse av registeruppgifter

Den registrerade kan begära att den registrerades registeruppgifter rättas, utplånas eller kompletteras. Man kan begära detta med hjälp av blanketten som finns på vänstra kanten av sidan.

Kontroll av logguppgifter

Enligt 18 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården har klienten rätt att få veta vem som har använt klientens registeruppgifter samt grunden för användningen. Klienten får inte använda eller lämna logguppgifterna vidare för något annat ändamål. Man kan begära logguppgifterna med hjälp av blanketten som finns på vänstra kanten av sidan.

Inlämning av begäranden

Begärandena ovan ska lämnas in till social- och hälsovårdssektorns registratorskontor i Borgå stad.

Social- och hälsovårdssektorn
Registratorskontoret
PB 23
06101 Borgå

Klienten meddelas om uppgifterna som kan avhämtas. Man ska legitimera sig då uppgifterna lämnas ut. Vid behov kommer man överens om en tid för att läsa dokumenten på platsen.