Daisy och Varda

Inom småbarnspedagogiken använder klienten två elektroniska kanaler för att sköta sina ärenden: DaisyFamily och eDaisy.

Daisy fungerar bäst med webbläsarna Internet Explorer 10 och 11, Google Chrome samt Mozilla Firefox tre nyaste versioner. Acceptera cookies och Javascript ska vara aktiverat.

Daisy-stöd: daisy(at)porvoo.fi 

I DaisyFamily:

 • Granska uppgifterna om familjen
 • Uppdatera kontaktuppgifterna
 • Reservera vårdtider
 • Anmäla frånvaro eller frånvarande på grund av sjukdom
 • Svara på förfrågningar om semester
 • Läsa och skicka meddelanden på ett säkert sätt
 • Läsa och skriva barnets plan för småbarnspedagogik

Instruktioner om barnets plan för småbarnspedagogik i Daisy för vårdnadshavaren.

Servicebehov och reservering av vårdtider

I eDaisy kan klienten:

Varför e-tjänster?

Varda

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en nationell informationsresurs som togs i bruk 1.1.2019 och som innehåller uppgifter om dem som tillhandahåller småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik, om barnens vårdnadshavare och om personalen inom småbarnspedagogiken. I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om informationsresursen inom småbarnspedagogik. Informationsresursen främjar utveckling och beslutsfattande i fråga om småbarnspedagogik och uppgifterna kan användas för statistik och forskning om småbarnspedagogik samt för skötseln av myndighetsuppgifter. Informationsresursen inom småbarnspedagogiken upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen skyldighet att i Varda från och med 1.1.2019 föra in uppgifter om anordnaren av småbarnspedagogik och dennes verksamhetsställen samt om barnen som deltar i småbarnspedagogik. Uppgifterna som förs in i Varda innehåller personuppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik. I Varda sparas följande personuppgifter om barnet:

 • namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
 • verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik
 • datum då ansökan har lämnats in
 • begynnelse- och slutdatum för beslutet eller avtalet
 • omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik räknat i timmar och uppgifter om hur den används
 • uppgift om anordnande av småbarnspedagogik i form av skiftomsorg för barnet
 • form för anordnande av småbarnspedagogiken

Uppgifterna överförs från Daisy till Varda dagligen. Det är viktigt att både personalen inom småbarnspedagogiken och klienterna ser till att uppgifterna stämmer. De elektroniska kanalerna i Daisy är säkra, där upprätthålls, överförs och arkiveras uppgifterna korrekt. Därför används inte längre ansökningar, inkomstutredningsblanketter, serviceavtal, vårdtidsblanketter eller uppsägningsblanketter i pappersformat. Att uträtta ärenden på papper medför risker för sekretesskyddet, och därför har man inom småbarnspedagogiken helt övergått till e-tjänster.

För att sköta ärenden via Daisy krävs stark autentisering, antingen med bankkoder eller mobilcertifikat. Myndighetsbeslut som berör klienten kan ses i tjänsten suomi.fi.

Suomi.fi för medborgare

Information om stark autentisering

Mer information om offentiliga sektorms tjänster

När pappersansökan?

Då man använder e-tjänster krävs både personbeteckning och möjlighet att använda stark autentisering.

Det krävs inga åtgärder av föräldrarna för att ett barn som föds i Finland ska få en personbeteckning. Sjukhuset meddelar uppgifter om det nyfödda barnet direkt till befolkningsdatasystemet och i samband med registreringen av födelseuppgifter antecknas en personbeteckning för barnet i befolkningsdatasystemet.

En finsk medborgare som fötts utomlands får en personbeteckning då magistraten på föräldrarnas anhållan registrerat barnet i befolkningsdatasystemet. Mera information om bland annat vilka handlingar som behövs finns på magistraternas webbsida.

En utländsk medborgare som flyttar till Finland från utlandet får en personbeteckning då denne på egen begäran blivit registrerad i befolkningsdatasystemet.

För asylsökande eller flyktingar ansöker man om småbarnspedagogik i samarbete med invandrartjänsterna.