Cykeltrafik, gångtrafik och tillgänglighet

Borgå är en stad med korta avstånd. Ungefär 10 000 av stadens 50 000 invånare bor på en kilometers avstånd från torget och ungefär 35 500 invånare bor på mindre än fem kilometers avstånd därifrån. För de flesta är det naturligt att gå eller cykla dagligen.

Cykelkarta

Cykelkartor fås också från servicekontoret Kompassen. Nyttig information om cykling finns också på webbplatsen Poljin, klicka på länken längst ner på sidan.

Tillgänglighet

Gator i centrum saneras årligen så att gatumiljön är tillgänglig och att den ger invånare i olika åldrar jämlika möjligheter att röra sig. Också i markanvändnings- och bygglagen krävs att gaturum är tillgängliga.