Coronavaccinering

Tillbaka till coronasidan

Uppdaterad 20.1.2022

Alla coronavirusvaccineringar ges i Kokonhallen (Ishockeyvägen 3). Sista dagen då vaccin ges i Kokonhallen är torsdagen den 3 februari, varefter vaccineringarna flyttas tillbaka till Näse hälsostation. Vaccineringar ges i Näse från den 9 februari. 

Det är frivilligt att ta vaccinet, som är gratis för alla.

Alla över 5 år erbjuds coronavaccination. Vaccinet för alla åldersgrupper är PfizerComirnaty under vecka 3.

Walk in-vaccinering (Kokonhallen) ordnas följande dagar:

 • tors. 20.1 kl. 8.15–17
 • fre. 21.1 kl. 8.15–17
 • lör. 22.1 kl. 8.15–15
 • mån. 24. 1 - tors. 27.1 kl 8.15-17
 • tors. 27. 1: 8.15-17  
 • mån. 31.1: 8.15-17
 • ons. 2.2: 8.15-17  
 • tors. 3.2: 8.15-17  

Walk in-vaccinering är för personer över 12-år och man kan få vaccindos 1-3. Obs! Av 12-17-åringar ges tredje dosen endast till personer med grav immunbrist, inte ännu andra.

Dosintervall för coronavaccin

Första och andra dosen för över 12-åringar:

 • andra dosen 6 veckor efter första dosen

Tredje dosen:

 • personer över 60 år: tredje dosen 3 månader efter andra dosen
 • 18–59-åringar: tredje dosen 4 månader efter andra dosen
 • personer med grav immunbrist i åldern 12-17 år ges  trdeje dosen, inte ännu andra
   

THL: Din coronavaccination: hur, varför och när?

Boka tid till vaccination

Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi 

 • För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat.
 • Boostervaccinationstiden bokas samtidigt som den första vaccinationstiden.
 • Om lediga tider inte syns i tjänsten, måste man återkomma senare. 
 • Du kan också beställa en tid för en annan person i tjänsten om du har officiell fullmakt. Fullmakten kan göras i tjänsten Suomi.fi

Om den elektroniska tidsbeställningen inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka.

Anvisningar för att avboka eller flytta vaccinationstider finns i textmeddelandet som du får i samband med tidsbeställningen. Tiden kan också avbokas per telefon på numret 040 145 5000.

Anvisningar inför vaccinationen

 • Personuppgifterna kontrolleras före vaccinationen.
 • Kom högst 10 minuter före din tid.
 • Efter vaccinet stannar du för observation i 15 minuter.
 • Du kan vid behov ha med en ledsagare.
 • Det finns vaccin endast för de personer som har beställt tid.
 • Kom till vaccineringen endast om du är frisk. Vid behov kan tiden avbokas på tidsbeställningsnumret.
 • Användning av munskydd rekommenderas starkt.
 • Vaccinet är gratis för alla.
 • Sörj för säkerhetsavstånd och noggrann handhygien.
 • över 65-åringar kan som första vaccindos välja Janssens adenovirusvektorvaccinet i stället för Pfizer
 • vaccinet Janssen kan också ges åt 18–64-åringar, som inte på grund av kontraindikationer kan få mRNA-vaccinet

Coronavaccin till alla över 5 år 

Den nedre åldersgränsen är födelsedagen, inte födelseåret. Vaccinet som ges är Pfizer Biontech.

Vårdnadshavaren kan beställa vaccinationstiden på barnets vägnar, om barnet inte har egna bankkoder eller mobilcertifikat. En underårig kan själv besluta om han eller hon vill ta vaccinet, om en yrkesperson inom hälsovården anser att den underåriga utifrån sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vård. 

Vårdnadshavarnas samtycke till ungas coronavaccination

Coronavaccin till barn i åldern 5-11:

Vaccinet som ges till barnen är BioNTech-Pfizers Comirnaty. Preparatet är avsett uttryckligen för denna åldersgrupp och innehåller en mindre dos.

 • En mobil vaccineringsenhet erbjuder coronavaccineringar i skolorna i Borgå till årskurser 1–6 enligt en separat tidsplan fr.o.m. den 17 januari 2022.
 • Till åldersgruppen 5–11-åriga erbjuds vid sidan av vaccinering i skolorna möjlighet att ta vaccinering också i Kokonhallen i januari. Det är önskvärt att barn i skolåldern vaccineras i första hand i skolan.
 • Vaccineringsdagarna i januari är följande: tisdag 11.1., fredag 14.1., tisdag 18.1., fredag 21.1. och tisdag 25.1.

Coronavccin till barn i åldern 5-11 (riskgrupper):

Om barnet inte själv förmår fatta beslut om sin egen vård, behövs alla vårdnadshavares samtycke förbeslutet om vaccination. 

Barn i åldern 5–11 år får BioNTech-Pfizers coronavaccin Comirnaty, av vilket man för barn använder ett preparat som innehåller en mindre dos och som uttryckligen är avsett för denna åldersgrupp.

Enligt THL:s anvisningar kan följande faktorer öka barnets risk för att drabbas av en allvarlig sjukdom till följd av en coronavirusinfektion:

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • kraftig immunsuppressiv behandling eller kraftig immunbrist 
 • kroniska lungsjukdomar
 • en del hjärtsjukdomar hos barn
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • övervikt, ISO-BMI minst 30
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt och/eller ökar infektionskänsligheten 
 • Downs syndrom
 • typ 1- och typ 2-diabetes
 • astma som kräver regelbunden medicinering.

OBS!

I riskgruppen barn 5–11-år har man tillsatt följande:

i mediciner, som inte påverkar kraftigt immunförsvaret, har tillsatts etanercept.

sällsynta sjukdomar har tillsatts till en egen grupp: Till gruppen hör barn, som har en sällsynt ämnesomsättningssjukdom eller någon annan sällsynt sjukdom, som påverkar immunförsvaret eller som den vårdande specialisten av annan orsak har bedömt att har ökad risk för allvarlig coronasjukdom eller därtill hörande komplikationer.

Andra vaccindosen - äldre och personer som hör till riskgrupper och som har haft coronavirus

THL rekommenderar att äldre och personer som hör till medicinska riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom som har haft coronavirus och fått en dos coronavaccin ska få en andra vaccindos som förstärkning.

Ifall en person utöver den genomgångna sjukdomen och en vaccindos, behöver en andra vaccindos, kan den ges, när minst 6 veckor har gått sedan den första vaccindosen.  Om vaccinet ges för tidigt efter genomgången sjukdom, kan det förorsaka kraftigare reaktioner efter vaccinationen.

Det är möjligt att tidigarelägga tiden för boostervaccination, dvs. den andra vaccindosen, så att den fås tidigast 6 veckor efter den första dosen. 

Det finns enstaka lediga tider för andra vaccindosen. Tider för den andra dosen blir dock lediga under walk in-vaccinationerna och när bokade tider för den andra dosen tidigareläggs.

Tredje vaccinationsdos:

Personer som har fyllt 60 år och personer som hör till riskgrupper:

THL rekommenderar, att personer som har fyllt 60 år samt de som hör till de tidigare definierade riskgrupper kan erbjudas tredje vaccindos efter 3–4 månader efter den andra vaccindosen.

Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom - Infektionssjukdomar och vaccinationer - THL

Personer som har fått två vaccindoser och efter det insjuknat i coronaviruset behöver inte tredje vaccindos, som undantag personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Personer med grav immunbrist:

Personer, också i åldersgruppen 12-17, som lider av grav immunbrist i fortsättningen beställa en tredje vaccintid när minst två månader har gått från den andra vaccindosen.

För andra än 12-17-åringar med grav immunbrist rekommenderas inte 3. vaccindos även om man tillhör riskgruppen och 5 månader har gått från den andra vaccindosen.

Personer med svår immunbrist (tredje vaccindos):

 • transplantation
 • stamcellstransplantation
 • grav eller medelgrav medfödd immunbrist
 • immunosuppressiv cancerbehandling
 • behandling av autoimmunsjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
 • dialys och svår kronisk njurinsufficiens
 • långt framskriden eller obehandlad HIV-infektion
 • annat av läkaren bedömt gravt immunosuppressivt tillstånd
 • coronaintyg

18-59-åringar:

Till de personer som är under 60 år och inte tillhör riskgrupper, kan erbjudas tredje vaccindos 4–6 månader efter den andra dosen.

Fjärde coronavaccindos för personer med kraftig immunbrist

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar fjärde coronavaccindoser till personer som fyllt 12 år som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Boosterdosen kan ges när det har gått 3–4 månader sedan den tredje dosen.

Vaccinationsintyg

Intyg om coronavaccination, senaste coronatestresultat och genomgången coronavirussjukdom kan hämtas från Mina Kanta-sidor. Intyget kan efter behov visas i elektronisk form eller skrivas ut. Vaccinationsuppgifterna överförs till Mina Kanta-sidor ungefär inom en vecka från vaccinationen.

Coronaintyget har två användningsändamål: Det fungerar som coronapass i Finland och kan även användas i samband med resor. 

Det primära sättet att få coronavaccinationsintyget är alltså att logga in på Mina Kanta-sidor, exempelvis med bankkoder eller med mobilcertifikat.

Mina Kanta-sidor

Har du inte sådana koder, kan få en pappersutskrift på Näse hälsostation. Du kan hämta intyget vid infodisken må-fre kl. 8-15. Du bör ha med dig ditt personbevis. Det kan uppstå köer, så var vänlig och var beredd att vänta.

Du kan också ringa till vaccinationslinjen på numret 040 145 5000 och begära intyget för dig. Numret är kopplat till en återuppringningstjänst. 

Vaccinationsintyg för 12–17-åringar:

 • Barnet kan hämta intyget själv/tillsammans med vårdnadshavaren
 • vårdnadshavaren kan hämta intyget utan att barnet är med genom att fylla i fullmaktsblanketten eller att ha med sig både eget och barnets FBA-kortet/motsvarande personbevis

Informationen om barnets (12–17-åringar) vaccination kan också om så önskas överföras på vårdnadshavarens Mina Kanta-sidor:

 • gäller enbart coronavaccination
 • vårdnadshavaren kan också göra en begäran till koronarokotukset@porvoo.fi i begäran måste framkomma barnets namn, födelsedatum, vaccinationsdatum samt vårdnadshavarens telefonnummer. På grund av dataskyddet skriv aldrig hela personbeteckningsnumret.

Om man behöver ett intyg genast för till exempel en resa, och intyget inte har dykt upp på Mina Kanta-sidor kan du ringa till vaccinationslinjen på numret 040 145 5000. Numret är kopplat till en återuppringningstjänst. Om uppgifterna inte alls har överförts kan vi flytta dem. Om uppgifterna har överförts bristfälligt (t.ex. vaccin 1/2) är det möjligt att vi inte kan korrigera uppgifternau. Då görs korrigeringen med fördröjning av systemproducenten.

Om intyget inte uppdateras på Mina kanta-sidor så skriver vi ut THL:s vaccinationsintyg, t.ex. för en resa på Näse hälsostationen. Om intyget finns men kunden inte kan skriva ut det själv så kan vi skirva ut vaccinationsintyget.

Onödiga kontakter till hälsovården som gäller coronavaccinationsintyget ska undvikas.

Covidintyg från länder utanför EU duger som coronapass i Finland från och med den 23 december. Verksamhetsutövare får kontrollera intyg från länder utanför EU manuellt och behöver inte använda avläsningsappen för covidintyget.

Tidigare har det i Finland endast varit möjligt att som coronapass använda EU:s covidintyg eller ett intyg från de länder med vilka EU har ingått ett avtal om interoperabilitet. Tidigare har man dessutom endast fått kontrollera covidintyg (coronapass) manuellt om det har funnits ett tekniskt fel i avläsningsappen.

Vårdnadshavarnas samtycke till den minderårigas coronavaccination

Vårdnadshavarnas samtycke till ungas coronavaccination

Fullmakt att uträtta ärenden för en annan person

Coronaintyg 

THL: Din coronavaccination: hur, varför och när?

HNS: Information om coronavaccination

THL: Vacciner och coronaviruset

Frågor kan ställas per e-post: koronarokotukset@porvoo.fi