Byggnadsplanerna av grundlig förbättring av områdena kring Gamla Borgå

I och med arbetena på Rådhustorget förbättras bl.a. ledandet av ytvattnet. Också marksättningar åtgärdas. Gamla dagvattenbrunnar och bänkar förnyas och en mer lättframkomlig rutt byggs vid torgområdet.

Godkänd gatuplan och beskrivning av gatuplan.