Byggande

Byggande förutsätter tillstånd. Byggandet och byggnadstillsynen lyder under:

 • markanvändnings- och bygglagen samt -förordningen
 • olika författningar och bestämmelser samt byggnadsordningen i respektive kommun

Byggnadsordningen kompletterar markanvändnings- och bygglagen, -förordningen och gällande detaljplaner. Lagen, förordningen, detaljplanen, en delgeneralplan med rättsverkan samt statsrådets och miljöministeriets utfärdade förordningar om väsentliga tekniska krav på byggnad har företräde framom byggnadsordningen.

I byggnads- och planläggningstjänsterna ingår förutom byggnadstillsynen även enheten markpolitik, stadsplaneringen och kommuntekniken.

Byggnadstillsynen

 • ger byggarna goda råd
 • beviljar bygglov, åtgärdstillstånd och övriga tillstånd frånsett grävningstillstånd eller tillstånd att använda gatuområden
 • övervakar byggandet och den bebyggda miljön och ser till att planerna följs

Markpolitik

 • svarar för tomtförsäljning och -uthyrning
 • bereder markanvändningsavtalen
 • producerar kartor och geografisk information
 • erbjuder tjänster beträffande fastighetsbildning och byggnadstillsynsmätning
 • tillhandahåller utdrag ur fastighetsregister och kartor

Stadsplaneringen

 • svarar för en planläggning som styr byggvolymerna, stadsbilden samt var gator och parker ska anläggas
 • tillhandahåller uppgifter om markanvändningsplaner och planläggningssituationerna för fastigheter
 • ansvarar för beredningen av beslut om undantag och avgöranden om planeringsbehov 

Kommuntekniken

 • svarar för planering, byggande och underhåll av gator, torg, parkeringsområden, grönområden och övriga allmänna områden
 • förser byggarna med uppgifter om gatornas höjdlägen
 • beviljar gatulov
 • hyr ut gatu- och grönområden exempelvis för utplacering av byggnadsställningar
 • ger utlåtanden om hur körförbindelsen till en tomt ska planeras