Byggande

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Byggnadstillsynens kundtjänst betjänar endast per telefon mån–tis och tor–fre kl. 9–12, på numret 019 520 2745, stängd på ons, samt med e-post rakennusvalvonta@porvoo.fi.

Byggnadsinspektörerna nås endast per telefon vardagar kl. 8–16.

Inspektörernas telefonnummer


Byggande förutsätter tillstånd. Byggandet och byggnadstillsynen lyder under:

 • markanvändnings- och bygglagen samt -förordningen
 • olika författningar och bestämmelser samt byggnadsordningen i respektive kommun

Byggnadsordningen kompletterar markanvändnings- och bygglagen, -förordningen och gällande detaljplaner. Lagen, förordningen, detaljplanen, en delgeneralplan med rättsverkan samt Finlands byggbestämmelsesamling har företräde framom byggnadsordningen.

I byggnads- och planläggningstjänsterna ingår förutom byggnadstillsynen även enheten markpolitik, stadsplaneringen och kommuntekniken.

Byggnadstillsynen

 • ger byggarna goda råd
 • beviljar bygglov, åtgärdstillstånd och övriga tillstånd frånsett grävningstillstånd eller tillstånd att använda gatuområden
 • övervakar byggandet och den bebyggda miljön och ser till att planerna följs

Markpolitik

 • svarar för tomtförsäljning och -uthyrning
 • bereder markanvändningsavtalen
 • producerar kartor och geografisk information
 • erbjuder tjänster beträffande fastighetsbildning och byggnadstillsynsmätning
 • tillhandahåller utdrag ur fastighetsregister och kartor

Stadsplaneringen

 • svarar för en planläggning som styr byggvolymerna, stadsbilden samt var gator och parker ska anläggas
 • tillhandahåller uppgifter om markanvändningsplaner och planläggningssituationerna för fastigheter
 • ansvarar för beredningen av beslut om undantag och avgöranden om planeringsbehov 

Kommuntekniken

 • svarar för planering, byggande och underhåll av gator, torg, parkeringsområden, grönområden och övriga allmänna områden
 • förser byggarna med uppgifter om gatornas höjdlägen
 • beviljar gatulov
 • hyr ut gatu- och grönområden exempelvis för utplacering av byggnadsställningar
 • ger utlåtanden om hur körförbindelsen till en tomt ska planeras