Budget och ekonomiplan

Stadsfullmäktige godkänner årligen en budget för det kommande kalenderåret samt en ekonomiplan för tre eller flera år. I budgeten fastställs målen för stadens och koncernens verksamhet och ekonomi samt anslagen med vilka bastjänsterna, bl.a. social- och hälsotjänster, utbildningstjänster och kommunteknikens tjänster, produceras för stadens invånare.

Program för hållbar ekonomi 2020–2026 

Stadens ekonomi håller på att hamna i en tydlig och djup ekonomisk kris under våren 2020. Coronavirusepidemin på-verkar starkt stadens inkomster och utgifter, särskilt under åren 2020 och 2021. Programmet är bara ett utkast och det erbjuder möjlighet att diskutera hur stadens verksamhet utvecklas och vad man särskilt prioriterar. 

Program för hållbar ekonomi 2020–2026

Budget 2020 och ekonomiplan 2020-2022

Stadsfullmäktige i Borgå godkände 13.11.2019 stadens budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020-2022. Stadens utgångspunkter inför budgetåret är goda eftersom ekonomin är i balans, befolkningen växer, bostäder byggs och influtna samfundsskatter ligger på en hög nivå.

Borgå stads ekonomi håller ändå på att försvagas år 2020 när verksamhetsutgifterna stiger starkt, med cirka 4,3 procent från fjolåret. Enligt budgeten är stadens årsbidrag cirka 24 miljoner euro och resultatet visar ett överskott på 1 miljon euro. 

Läs mera om budgeten

Budget och ekonomiplan 2020-2022

Tidigare års budgetar och ekonomiplaner

Budget 2019

Budget 2018

Budget 2017

Budget 2016

Budget 2015

Hur kommer budgeten till?

Stadsstyrelsen godkänner på våren en budgetram. Efter detta bereder stadens sektorer och nämnder sina egna driftsekonomi- och investeringsförslag. Stadsdirektören offentliggör sitt budgetförslag i oktober. Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget i oktober och fullmäktige fastställer i november budgeten, ekonomiplanen samt inkomstskatte- och fastighetsskattesatserna.