Budget och ekonomiplan

Stadsfullmäktige godkänner årligen en budget för det kommande kalenderåret samt en ekonomiplan för tre eller flera år. I budgeten fastställs målen för stadens och koncernens verksamhet och ekonomi samt anslagen med vilka bastjänsterna, bl.a. social- och hälsotjänster, utbildningstjänster och kommunteknikens tjänster, produceras för stadens invånare.

Program för hållbar ekonomi 2020–2026 

Stadens ekonomi håller på att hamna i en tydlig och djup ekonomisk kris under våren 2020. Coronavirusepidemin på-verkar starkt stadens inkomster och utgifter, särskilt under åren 2020 och 2021. Programmet är bara ett utkast och det erbjuder möjlighet att diskutera hur stadens verksamhet utvecklas och vad man särskilt prioriterar. 

Program för hållbar ekonomi 2020–2026

Budget 2021 och ekonomiplan 2021-2023

Stadsfullmäktige i Borgå godkände 11.11.2020 stadens budgetförslag för år 2021 och ekonomiplan för åren 2021–2023. Borgås ekonomi hålls nästan i balans tack vare statens coronaunderstöd och exceptionellt höga samfundsskatteintäkter.

Borgå stads ekonomi håller på att försvagas år 2021 och verksamhetsutgifterna stiger med cirka 1,3 procent från fjolåret. Enligt budgeten är stadens årsbidrag cirka 20 miljoner euro och resultatet visar ett underskott på cirka 4 miljoner euro.

Budget 2021 

Läs mera om budgeten

Tidigare års budgetar och ekonomiplaner

Budget 2020

Budget 2019

Budget 2018

Budget 2017

Budget 2016

Budget 2015

Hur kommer budgeten till?

Stadsstyrelsen godkänner på våren en budgetram. Efter detta bereder stadens sektorer och nämnder sina egna driftsekonomi- och investeringsförslag. Stadsdirektören offentliggör sitt budgetförslag i oktober. Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget i oktober och fullmäktige fastställer i november budgeten, ekonomiplanen samt inkomstskatte- och fastighetsskattesatserna.