Budget och ekonomiplan

Stadsfullmäktige godkänner före utgången av året en budget för det följande kalenderåret. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är det första året i ekonomiplanen.

I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för stadens och koncernens verksamhet och ekonomi samt anslagen med vilka bastjänsterna, bl.a. social- och hälsotjänster, utbildningstjänster och kommunteknikens tjänster, produceras för stadens invånare. Med budgeten tryggas stadens förutsättningar att sköta sina uppgifter och visas hur finansieringsbehovet täcks.

Budgeten och ekonomiplanen verkställer stadens strategi. Planeringsprocessen startar i början av året med beredningen av budgetramen. Stadsstyrelsen godkänner budgetramen på våren varefter stadens sektorer och nämnder bereder sina egna driftsekonomi- och investeringsförslag. Stadsdirektören offentliggör sitt budgetförslag i oktober. Efter detta behandlar stadsstyrelsen budgeten och ekonomiplanen och beslutar om sitt eget förslag till stadsfullmäktige. Fullmäktige behandlar budgeten i november, fastställer budgeten och ekonomiplanen samt fastställer inkomstskatte- och fastighetsskattesatserna.

Budgeten och ekonomiplanen består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

Budget och ekonomiplan 2019-2021

Budget och ekonomiplan

Bilagor

Affärsverkens budgeter och ekonomiplaner

Borgå vatten

Borgå lokalservice

Kungsvägens arbetshälsa

Budget och ekonomiplan 2018-2020

Budget och ekonomiplan

Bilagor:

Affärsverkens budgeter och ekonomiplaner:

Kungsvägens arbetshälsa

Borgå lokalservice

Borgå vatten

Budgeter och ekonomiplaner

Budget 2017

Budget 2016

Budget 2015