Bostadsinspektion

En inspektion är ett sätt för hälsoskyddsmyndigheten att utreda om en bostad medför sanitär olägenhet för dem som vistas i den. Inspektionen utförs om man misstänker att det finns en olägenhet i bostaden och fastighetsägaren inte har vidtagit åtgärder för att utreda saken.
En sanitär olägenhet kan vara en sjukdom som kan konstateras hos människan, en annan hälsostörning eller förekomsten av en sådan faktor eller omständighet, som kan minska sundheten i befolkningens eller individens livsmiljö.
Sanitär olägenhet kan bland annat bero på:
• bristfällig ventilation
• för hög/låg temperatur
• fuktskador och skadedjur
• kemiska föreningar
• lukter t.ex. tobaksrök
• buller.
Vid bedömningen av den sanitära olägenheten och vid inspektionen tillämpas Hälsoskyddslagens bestämmelser.

Så här inleds utredningen

Utredningen av sanitär olägenhet i en bostad blir aktuell vid miljöhälsovården efter en skriftlig eller muntlig kontakt från den som bor i bostaden eller bostadens ägare. 

Anhängiggörandet förutsätter inlämning av följande uppgifter:
• invånarens namn och kontaktuppgifter
• fastighetsägarens namn
• ägarens eller disponentens kontaktuppgifter
• orsaken till kontakt (misstanke om sanitär olägenhet)
• när har anmälaren kontaktat fastighetens ägare/disponenten
• uppgifter om tidigare undersökningar samt konstaterade skador

Miljöhälsovården meddelar parterna skriftligt att en utredning är aktuell. Hälsoinspektören meddelar om inspektionen på förhand till alla parter. Parterna är till exempel invånaren, fastighetsägaren och ägaren till en aktielägenhet. Alla parter har rätt att delta i inspektionen.
Bostaden kan inspekteras mot invånarens vilja endast om man misstänker att invånaren eller grannarna är utsatta för allvarlig sanitär olägenhet på grund av bostaden.

En begäran om åtgärder tas upp i anmälningsordning, i huvudsak inom två månader.

Förberedelser för en inspektion


Före inspektion ska man undvika rökning, användning av starkt doftande ämnen, matlagning och ventilation genom fönster i utrymmet som ska granskas.
Planritningar och VVS-ritningar samt eventuella utredningar av gjorda renoveringar och mätningar ska skaffas på förhand. Hälsoinspektören bekantar sig med dem i samband med inspektionen.

Läs mera:
Så här går en bostadsinspektion till