Borgå vattens ekonomi och beslutsfattande

Ekonomi

Kostnaderna för vattentjänster bör enligt vattentjänstlagen finansieras med avgifter som uppbärs av kunderna. Avgifterna är bruksavgift som baserar sig på vattenmängden, grundavgift och anslutningsavgift. Borgå vatten har vid ekonomiplaneringen beaktat både de närmast komande årens investeringsbehov också de stora investeringarna som infaller på längre sikt.

Nyckeltal från år 2019

Omsättning 12,17 miljoner euro

Investeringar 7,43 miljoner euro

Vattenförsäljning 3,10 miljoner kubikmeter

Avloppsfakturering 2,58 miljoner kubikmeter

Vattenledningsnät 626 kilometer

Avloppsnät 651 kilometer

Borgå vattens årsberättelser

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Beslutsfattande

Borgå vattens direktion

Nämnderna och sektionerna är förtroendeorgan som styr de offentliga tjänsterna. Affärsverket Borgå vattens direktions uppgifter och mötesrutiner fastställs i förvaltnings- och verksamhetsstadgan.

Möten och beslut

Direktionen sammanträder sex gånger per år. Möten är inte offentliga.

Direktionens föredragningslistor publiceras på internet under veckan som föregår mötet under rubriken föredragningslistor och protokoll. Ett protokoll publiceras på internet på samma sida.

Direktionens ledamöter (ersättare inom parentes)

Marianne Korpi, ordförande (Ritva Hagström)

Anne Sjöström, vice ordförande (Alicia Bärlund)

Oscar Lökfors (Leif Stenström)

Reijo Mokka (Timo Kouki)

Markus Keskitalo (Anne Wetterstrand)

Som föredragare fungerar Borgå vattens verkställande direktör Elina Antila och som sekreterare biträdande direktör Mats Blomberg.