Borgå vattens ekonomi och beslutsfattande

Ekonomi

Kostnaderna för vattentjänster bör enligt vattentjänstlagen finansieras med avgifter som uppbärs av kunderna. Avgifterna är bruksavgift som baserar sig på vattenmängden, grundavgift och anslutningsavgift. Borgå vatten har vid ekonomiplaneringen beaktat både de närmast komande årens investeringsbehov också de stora investeringarna som infaller på längre sikt.

Affärsverket Borgå vattens budget 2022 och ekonomiplan 2022-2024

Affärsverket Borgå vattens budget 2021 och ekonomiplan 2021–2023

Nyckeltal från år 2020

Omsättning 12,61 miljoner euro

Investeringar 4,46 miljoner euro

Vattenförsäljning 3,07 miljoner kubikmeter

Avloppsfakturering 2,61 miljoner kubikmeter

Vattenledningsnät 625 kilometer

Avloppsnät 655 kilometer

Borgå vattens årsberättelser

Årsberättelse 2020

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Beslutsfattande

Borgå vattens direktion

Nämnderna och sektionerna är förtroendeorgan som styr de offentliga tjänsterna. Affärsverket Borgå vattens direktions uppgifter och mötesrutiner fastställs i förvaltnings- och verksamhetsstadgan.

Möten och beslut

Direktionen sammanträder sex gånger per år. Möten är inte offentliga.

Direktionens föredragningslistor publiceras på internet under veckan som föregår mötet under rubriken föredragningslistor och protokoll. Ett protokoll publiceras på internet på samma sida.

Borgå vattens direktion