Borgå naturskola

Naturskolan stöder skolorna och småbarnspedagogiken

Borgå naturskolans verksamhet hör till Miljövården. Den betjänar barn och ungdomar i Borgå samt deras pedagoger, både på svenska och finska. Målet är att stöda skolorna och småbarnspedagogiken i deras natur- och miljöpedagogiska arbete. Naturskoldagarna för barn och unga är avgiftsfria. Naturskolan är ambulerande, vilket betyder att verksamheten huvudsakligen ordnas i skolornas och daghemmens närmiljö. För naturskolans verksamhet ansvarar en miljöpedagog.

Borgå naturskola:

  • Erbjuder årskurs 1–6 upplevelserika, aktiverande och mångvetenskapliga naturskolprogram som stöder läroplanen.
  • Erbjuder inom ramen för Borgås plan för kulturfostran alla klasser i årskurs fyra en naturskoldag per läsår.
  • Ordnar verksamheten Naturhjältarna för grupper inom småbarnspedagogiken (hör till Minikultis)
  • Ger information och idéer för en aktiverande undervisning ute i naturen.
  • Ordnar fortbildning i utomhusundervisning för lärare och personal inom småbarnspedagogik.
  • Producerar miljöpedagogiskt material och lånar ut utrustning till skolor och daghem.
  • Är regionala främjare i Borgå för Grön flagg -programmet för hållbar utveckling.
  • Är en certifierad medlem i det riksomfattande natur- och miljöpedagogiska nätverket LYKE

Du hittar Borgå naturskola också på Instagram @porvoonluontokoulu