Borgå naturskola

Naturskolan stöder skolorna och småbarnspedagogiken

Borgå naturskolans verksamhet hör till Miljövården. Den betjänar barn och ungdomar i Borgå samt deras pedagoger, både på svenska och finska. Naturskolans huvudsakliga syfte är att främja och stöda skolornas utomhusundervisning och småbarnspedagogikens naturpedagogiska verksamhet. Naturskoldagarna för barn och unga är avgiftsfria. Naturskolan är ambulerande, vilket betyder att verksamheten huvudsakligen ordnas i skolornas och daghemmens närmiljö. För naturskolans verksamhet ansvarar en miljöpedagog.

Borgå naturskola:

  • Erbjuder årskurs 1–6 upplevelserika, aktiverande och mångvetenskapliga naturskolprogram som stöder läroplanen.
  • Erbjuder inom ramen för Borgås plan för kulturfostran alla klasser i årskurs fyra en naturskoldag per läsår.
  • Ordnar verksamheten Naturhjältarna för grupper inom småbarnspedagogiken (hör till Minikultis)
  • Ger information och idéer för en aktiverande undervisning ute i naturen.
  • Ordnar fortbildning i utomhusundervisning för lärare och personal inom småbarnspedagogik.
  • Producerar miljöpedagogiskt material och lånar ut utrustning till skolor och daghem.
  • Är regionala främjare i Borgå för Grön flagg -programmet för hållbar utveckling.
  • Är en certifierad medlem i det riksomfattande natur- och miljöpedagogiska nätverket LYKE

Du hittar Borgå naturskola också på Instagram @porvoonluontokoulu

Borgå naturskola fyller 20 år

I 20 år har naturskolan främjat Borgåbarnens relation till naturen. Under den tiden har över 43 000 barn och vuxna deltagit i verksamheten. En stor del av naturskolans verksamhet utgörs av naturskoldagar för barn- och elevgrupper i deras närmiljö.

Under naturskoldagarna får deltagarna upptäcka naturen och lära sig om den. Målet är bland annat att väcka en fascination för naturens mångfald och öka förståelsen för hur viktig naturen är. Det handlar ändå inte bara om naturkunskap, utan många läroämnen kan på ett naturligt sätt bakas in i programmet. Dessutom innehåller dagen också många andra viktiga element, som friluftsliv, samarbete, lek och fysisk aktivitet.

–Naturskolan har blivit väl mottagen i både skolor och daghem. Jag vill rikta ett varmt tack till alla som intresserat sig för, deltagit i och stött naturskolan i alla dessa år, säger miljöpedagog Pia Lindström, som ansvarat för den ambulerande naturskolan sedan den officiella starten.

Naturskolans verksamhet fick sin början i ett EU-finansierat projekt under åren 1999-2000. Officiellt grundades naturskolan 1.1.2001 genom stadsstyrelses beslut. 

Tilläggsinformation: Borgå naturskola har främjat barnens relation till naturen i 20 år