Bokslut

Bokslutet upprättas årligen före utgången av mars. Till stadens bokslut hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen anges nyckeltal som beskriver stadens ekonomiska läge samt uppnående av målen för verksamhet och ekonomi. Bokslutet innehåller särskilda bokslut för stadens affärsverk.

Koncernbokslutet som är en del av bokslutet innehåller balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys för koncernen och noter till dem.

Stadsfullmäktige beslutar om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga vid sitt möte i juni.

Boksluten

Bokslut 2019

Bokslut 2018

Bokslut 2017