Boende

Rehabiliterande boende

Rehabiliterande boendetjänster är ett servicealternativ för klienter som behöver särskilt stöd för boende och ordnande av en bostad. Största delen av de rehabiliterande boendetjänsterna är avsedda för klienter med mentala problem och/eller missbruksproblem hos vilka det är ändamålsenligt att stöda boende och livshantering med boendetjänster som produceras som del av planmässigt arbete.

Det behövliga stödet planeras individuellt enligt klientens eget behov och egen plan. Rehabiliterande boende är för största delen av klienter en tillfällig serviceform som strävar efter en starkare självständig hantering av vardagen.

Boendeservice ska ordnas för personer som av särskild orsak behöver hjälp eller stöd i boendet eller med att ordna boende. Service som tillhandahålls hemma prioriteras i förhållande till service som förutsätter flytt och inkluderar både boende och service. Tillfälligt boende ordnas för personer som behöver kortvarig, brådskande hjälp. (SVL 21 §) 

Stödboende

Stödboende ska ordnas för personer som behöver stöd för att bo självständigt eller vid övergången till självständigt boende. Med stödboende avses att boendet stöds genom social handledning och annan socialservice. Stödboendeservicen kan ordnas i klientens egen bostad eller i en bostad som tjänsteproducenten har hyrt. Service som tillhandahålls hemma prioriteras i förhållande till den service som förutsätter flytt och inkluderar både boende och service.

Flyttning till serviceboende är möjlig först efter att boende hemma har understötts med all möjlig öppen- och/eller stödservice. Servicens innehåll och utsträckning varierar enligt klientens behov.

Syftet med stödboende är att handleda och stöda klienten samt att hjälpa och stöda klienten i att klara sig i vardagen i samarbete med andra aktörer. Arbetet innehåller hembesök i rehabiliteringshemmet. För stödboende bestäms mål och de tas med i klientplanen.

Kriterier för stödboende

 • Klienten behöver stöd med självständigt boende.

 • Klientens stödbehov beror på mentala problem och/eller missbruksproblem, eller att klienten är socialt mindre bemedlad eller marginaliserad. Stödbehovet beror inte bara på en somatisk sjukdom eller en begränsning i den fysiska funktionsförmågan.

 • Klientens stödbehov är inte dagligt och det huvudsakliga stödbehovet infaller vardagar klockan 8–18.

 • Klienten har egen vilja och motivation att ta emot handledning och stöd.

 • Klienten kan agera under handledning och får nytta av stöd som innehåller handledning.

 • Klienten är kapabel till samarbete och förbinder sig till ärenden som man kommer överens om, inklusive vård av sjukdom och medicinering.

 • Klienten klarar sig huvudsakligen självständigt av dagliga sysslor (att vakna, klä på sig, tvätta sig, äta).

 • Klientens handlingsförmåga kan upprätthållas och/eller främjas med stödboendets verksamhet ELLER behovet av tyngre stöd och vård kan minskas eller förebyggas med hjälp av stöd från handledarna för stödboende. 


Serviceboende

Serviceboende är boende som ordnas i en servicebostad. Service ordnas för klienter i behov av en lämplig bostad samt dagligt stöd och daglig handledning i att lära sig vardagliga kunskaper och att klara sig med en sjukdom. Serviceboende främjar klientens handlingsförmåga och siktar på att klienten kan flytta till en egen bostad.

Kriterier för serviceboende

 • Klientens stödbehov beror på en nedsatt handlingsförmåga orsakad av ett aktuellt mentalt problem och/eller missbruksproblem eller en annan orsak. Stödbehovet beror inte bara på en somatisk sjukdom eller en begränsning i den fysiska funktionsförmågan.
 • Klientens handlingsförmåga är nedsatt av psykiska, sociala eller kognitiva orsaker.


Effektiverat serviceboende

Effektiverat serviceboende är boende som ordnas i en servicebostad. Service ordnas för klienter i behov av en lämplig bostad samt permanent stöd och handledning i att lära sig vardagliga kunskaper och att klara sig med en sjukdom. I effektiverat serviceboende är det också möjligt att få vård och omsorg. I effektiverat serviceboende ordnas service dygnet runt enligt klientens behov. Effektiverat serviceboende främjar eller minst upprätthåller klientens handlingsförmåga och siktar på serviceboende eller flyttning till en egen bostad.

Kriterier för effektiverat serviceboende

 • Klientens stödbehov beror på en nedsatt handlingsförmåga orsakad av ett aktuellt mentalt problem och/eller missbruksproblem eller en annan orsak. Stödbehovet beror inte bara på en somatisk sjukdom eller en begränsning i den fysiska funktionsförmågan.
 • Klientens handlingsförmåga är nedsatt av psykiska, sociala eller kognitiva orsaker.
 • Klienten behöver dygnet runt stöd, hjälp eller en anställds närvaro. Stödboende eller serviceboende är inte tillräckliga serviceformer för klienten.
 • Klienten behöver intensiv och långsiktig rehabilitering samt övning i att vara självständig och i att kunna klara sig i vardagen.
 • Klienten har stödbehov i dagliga vardagssysslor (t.ex. näring, hygien, renlighet, dygnsrytm, uppföljande av medicinering).
 • Klienten behöver i flera personliga funktioner tidskrävande och daglig hjälp dygnet runt från vårdpersonalen samt regelbunden handledning och övervakning.
 • Klienten har egen vilja och motivation att ta emot rekommenderad service och därtill hörande handledning och stöd. 

Sökning och ytterligare upplysningar

Du kan söka dig till boendetjänster från sjukhuset, psykiatriska öppentjänster eller genom din egen socialarbetare. Ditt servicebehov bedöms tillsammans med den avsändande parten.

Vid bedömningen av servicebehovet (SVL 36 och 37 §) utreds klientens helhetsläge; fysisk, psykisk och social handlingsförmåga, sociala nätverk och hur klienten klarar sig i sina nuvarande boendeförhållanden. Om personen behöver stöd, bedömer man om stödbehovet är tillfälligt, återkommande eller långvarigt. 

Sökning till boendetjänster sker genom en ansökan. Till ansökan ska du bifoga läkarens bedömning av behovet av boendetjänster.

Teamet för boendetjänster är en multiprofessionell grupp som har till uppgift att koordinera boendetjänster, bedöma klienternas servicebehov och att uppfölja rehabiliteringen. Uppföljningen av rehabiliteringen görs med hjälp av en klientplan.

Klientplanen görs upp med bedömningen av servicebehovet som utgångspunkt. Enligt SVL 36 § kompletteras bedömningen av servicebehovet med en klientplan som utarbetas för klienten eller genom en annan motsvarande plan, om det inte är uppenbart onödigt att utarbeta en plan. Planen utarbetas tillsammans med klienten, om det inte föreligger något uppenbart hinder för detta.

I planen antecknas en bedömning av socialtjänster och andra stödåtgärder med vilka klientens stödbehov kan mötas. Ytterligare andra åtgärder, såsom åtgärder som är tänkta att utföras av personen själv och som upprätthåller och stärker personens resurser antecknas också i planen. I planen antecknas också de mål som ställs upp av klienten och yrkespersonen tillsammans och som man siktar på att uppnå med hjälp av åtgärder som antecknas i planen.

Ett syfte med klientplanen är att den för sin del främjar planmässigt arbete vars verkningsfullhet i förhållande till det stödbehov som klienten och dennes familj har kan bedömas. I planen antecknas en bedömning av klientrelationens varaktighet.

Borgå stad köper boendetjänster huvudsakligen från privata tjänsteproducenter.

Ytterligare information: Ansvarig boendehandledare

Lagstiftning som tillämpas