Beslutsfattande

För organiseringen av stadens tjänster och stadens ekonomi svarar fullmäktige, stadsstyrelsen, nämnderna och tjänstemannaorganisationen.

Stadens beslutsprocess genomgår många skeden

Ärendebehandlingen börjar med tjänstemannanberedningen. Efter det läggs ärendet fram för beslut i ett förtroendeorgan, dvs. en nämnd, stadsstyrelsen och fullmäktige. Under beredningen av ärendet begärs ofta utlåtanden av andra myndigheter.

Fullmäktige har delegerat sin beslutandesrätt i vissa ärenden till stadsstyrelsen, nämnderna och stadens tjänsteinnehavare. Således fattas en del av besluten redan före fullmäktiges möten.

Beslutsprocessen är offentlig

Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Mötena hålls i stadshuset, Stadshusgatan 9.

Efter förtroendeorganens möten görs ett sammandrag av besluten, som publiceras på stadens nyhetssida och i de lokala medierna.

Strategin och stadgarna styr

Bestämmelser om stadens förvaltning och beslutsfattande finns bl.a. i kommunallagen och förvaltningslagen samt den förvaltningsstadga som fullmäktige godkänt.

Utvecklingen av staden och dess verksamhet styrs dessutom av stadens strategi och de program som förtroendeorganen godkänt.

Förvaltningsstadga