Beslut om delegering

Genom beslut om delegering kan organen och tjänsteinnehavare överföra, dvs. delegera sin beslutanderätt. 

Enligt förvalntingsstadgan kan ett organ och en tjänsteinnehavare besluta överlåta den beslutanderätt som i en instruktion överlåtits till organet eller tjänsteinnehavaren, till en underordnad tjänsteinnehavare. En uppdaterad förteckning ska föras över delegeringsbesluten. Förteckningen ges fullmäktige för kännedom i februari varje år. 

Beslut om delegering