Beredskap inför en strålningssituation

Miljöhälsovårdens anvisningar

Syftet med de skyddsåtgärder som beskrivs här är att förebygga och minska allmänhetens exponering för radioaktiva ämnen och att samtidigt säkerställa att mjölk, kött och andra husdjursprodukter samt växthusgrönsaker bevarar sin användbarhet trots en eventuell läcka av radioaktiva ämnen. Den inre strålningsdosen hos människan minskas effektivt på lång sikt om livsmedel, foder och produktionsdjur skyddas mot radioaktiva ämnen.

Skyddsanvisningarna gäller tills vidare. De kompletteras och preciseras vid behov utifrån anvisningar och rekommendationer från jord- och skogsbruksministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Livsmedelsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) samt Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Anvisningar för hushållen om beredskap inför en strålningssituation

Bered dig på att utföra följande skyddsåtgärder när strålning hotar:

Stäng alla dörrar och fönster och täta springorna exempelvis med ventilationstejp. Stäng av maskinell ventilation i utrymmen där människor bor eller vistas och täta tilluftsventilerna ordentligt exempelvis med ventilationstejp.

För om möjligt in husdjuren och ta in bruksföremål såsom leksaker och trädgårdsmöbler.

Täck in hushållsvattenbrunnar och det närmaste området runt dem med presenningar eller plast. Åtgärderna är viktiga i synnerhet för brunnar där vattenkvaliteten växlar efter störtregn och på våren när snön smälter.

Reservera dricksvatten för 2-3 dagar för både människor och husdjur. Håll människornas dricksvatten i kärl som går att sluta tätt eller håll det exempelvis i kylskåpet. 

Grundvattnet är i allmänhet skyddat från strålningsnedfall. Därför är vattnet från det kommunala vattenledningsnätet och vattnet från egen brunn som är i gott skick tryggt som dricksvatten också efter ett eventuellt radioaktivt nedfall.

Packa in livsmedel som ligger framme i täta plastpåsar eller lockförsedda kärl. Kylskåpet, frysen och täta förpackningar skyddar livsmedel från radioaktivt damm.

Myndighetsanvisningar och meddelanden ges via radio och tv (YLE:s kanaler text-tv sida 868) och på den egna kommunens webbplats. Myndighetsmeddelanden om strålsäkerheten finns också på sida 867 i text-tv. Varje hushåll bör ha en radio som går på batterier för att kunna följa med information som ges via radio.

Räddningsverket uppmanar allmänheten att ta sig inomhus, om strålningsnivåerna förväntas bli för höga utomhus till exempel när strålningsmoln drar förbi. När du tar skydd inomhus, kontrollera samtidigt att de åtgärder som har räknats upp har utförts.

Hushållen ska reservera ett tillräckligt antal jodtabletter för alla familjemedlemmar och eventuella gäster. Om det blir nödvändigt, uppmanar hälsomyndigheterna till intag av tabletterna. Intag av jodtabletter ska endast ske på särskild uppmaning av hälsomyndigheterna. Nyttan av tabletterna är störst för barn och unga. Kontakta din hälsocentral för närmare anvisningar.

Om det är nödvändigt att röra sig utomhus när man uppmanats att ta skydd inomhus:

  • klä dig i täta skyddskläder som täcker huden, såsom regnrock, regnbyxor och gummistövlar, skydda håret med en huvudbonad
  • använd om möjligt andningsskydd (t.ex. med P3-filter) eller andas genom tyg eller hushållspapper
  • när du går in igen, skölj skyddskläderna och duscha om möjligt, byt om till rena kläder
  • gå inte i de nedsmutsade skyddskläderna genom utrymmen där man vistas
  • förvara inte skyddskläderna i utrymmen där man vistas

Anvisningar för primärproduktionen om beredskap inför en strålningssituation

När strålning hotar ska man vara beredd att utföra följande skyddsåtgärder:

Ventilationen i växthus ska stängas av, om inte växtbeståndet tar skada. 

Maskinell ventilation i djurstall ska dras ner, om det låter sig göra utan att djuren far illa. I kalla lösdriftsladugårdar kan man minska det utrymme där djuren får vistas och skydda det resterande utrymmet till exempel med en plasthinna.

Alla husdjur ska föras in, också dikor och hästar som går ute.

Foder i förråd ska täckas in så gott det går, till exempel med presenningar eller ensilageplast. Silon för spannmål ska stängas och luckorna vid behov tätas. Också maskiner och anläggningar som används vid utdelning av foder ska skyddas.

Reservera dricksvatten för 2-3 dagar för husdjurens behov. Vattnet från det kommunala vattenledningsnätet och vattnet från egen brunn räcker för produktionsdjurens drickshållning och tvättvatten.

Reservera ensilage och kraftfoder för 2 - 3 dagar i djurstallet. Under och efter ett eventuellt nedfall av strålning får djuren utfodras endast med det foder som finns i stallet. Ensilagestackar som ligger ute får inte öppnas under nedfallet.

Om det är nödvändigt att röra sig utomhus när man uppmanats att ta skydd inomhus:

  • klä dig i täckande skyddskläder, såsom regnrock, regnbyxor och gummistövlar, skydda håret med en huvudbonad
  • använd om möjligt andningsskydd (t.ex. med P3-filter) eller andas genom tyg
  • när du går in igen, skölj skyddskläderna och duscha om möjligt, byt om till rena kläder
  • gå inte i de nedsmutsade skyddskläderna genom djurstallet
  • förvara inte skyddskläderna i stallet 

Anvisningar för livsmedelsaktörer om beredskap inför en strålningssituation

När strålning hotar ska man vara beredd att utföra följande skyddsåtgärder:

Livsmedelsindustrianläggningar ska stoppa processer som utnyttjar ofiltrerad uteluft, som en säkerhetsåtgärd för att produkterna inte ska förorenas. Också intag av ofiltrerad luft ska stängas av för övergång till tryckreglerad ventilation, när sådan finns att tillgå. Om det inte är tekniskt möjligt att stoppa eller stänga av en process eller om det medför ansenliga skador eller extra kostnader, ska produkternas renhet säkerställas genom mätning när inget nedfall längre sprids.

Andra livsmedelsaktörer ska stänga av maskinell ventilation i sina livsmedelsförråd och utrymmen för hantering av livsmedel och om möjligt täta tilluftskanalerna exempelvis med ventilationstejp. Transport av råvaror ska vid behov avbrytas. Oförpackade livsmedel ska täckas eller packas in. 

Livsmedelsaffärer och motsvarande livsmedelslokaler där det förekommer mycket kundtrafik ska vara beredda på effektivare städning efter att uppmaningen om att ta skydd inomhus har hävts.

Anvisningar för vattenverk om beredskap inför en strålningssituation

När strålning hotar ska man vara beredd att utföra följande skyddsåtgärder:

Ventilationen ska stängas av i de utrymmen där vattnet hanteras. Fönster- och dörrspringor ska täppas till och tilluftsventilerna stängas.

Det närmaste området runt brunnar ska täckas in med presenning eller plast. Jordgrunden får vanligtvis radioaktiva ämnen att stanna upp rätt bra, men vid strida regn och snösmältning är risken för att radioaktiva ämnen hamnar i brunnsvattnet större än normalt.

Vatten som produceras av ytvattenverk ska inte användas som dricksvatten förrän det har konstaterats att radioaktiviteten är tillräckligt låg (riktgivande helhetsdos 0,10 mSv/år, tritium 100 bequerel/l).