Bekämpning av djursjukdomar

Djursjukdom är en sjukdom som kan överföras från ett djur till ett annat. Många djursjukdomar kan också smitta till människan, så kallade zoonoser. Djursjukdomar orsakas av bakterier, virus, svampar, parasiter och prioner.

Förebyggandet av djursjukdomar hör till stadsveterinärens arbete. Detta arbete styrs av regionförvaltningsverket och Livsmedelsverket.

Om ägaren till ett djur eller den person som sköter djuret upptäcker symtom hos ett djur, som kan ha orsakats av en djursjukdom som ska bekämpas, ska symtomen omedelbart anmälas till veterinären.

Djursjukdomar som ska bekämpas

Djursjukdomar som har särskilt allvarliga följder bekämpas genom lagstadgade åtgärder. Sjukdomarna indelas i tre grupper:

  • farliga, till exempel mjältbrand och rabies
  • sjukdomar som sprids lätt, till exempel mul- och klövsjuka och svinpest
  • djursjukdomar som ska övervakas, till exempel dvärgbandmask hos sork, maedi-visna hos får

När man misstänker en djursjukdom som ska bekämpas, ska man börja ta reda på källan, försöka förhindra att sjukdomen sprids och utrota den. Åtgärder i anslutning till uppföljning, förebyggande och bekämpning föreskrivs i lagen om djursjukdomar (441/2013).

Hälsokontrollprogram

För vissa djursjukdomar finns det ett lagstadgat hälsokontrollprogram. Sjukdomsförekomst på djurhållningsplatser följs fortlöpande genom provtagning.

Till exempel för att bekämpa salmonella finns det ett obligatoriskt hälsokontrollprogram som ska omfatta vissa enheter för nöt-, svin- och fjäderfäproduktion.

Mera information om kontrollprogram: valvontaelainlaakari@porvoo.fi