Befrielse från anslutning till vatten och avlopp

Enligt lagen om ändring av lagen om vattentjänster (119/2001, 681/2014) 10§:n ja 17b§ ska en fastighet som är belägen på ett vattentjänstverks verksamhetsområde anslutas till vattenverkets vattenledning, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp.

Byggnads- och miljönämden kan på ansökan bevilja fastigheter befrielse från anslutningsskyldighet enligt lagen (681/2014) 11§ ja 17c§.

  • Befrielse söks med en särskilld blankett och tilläggsuppgifter om nödvändiga  undersökningar gällande befrielse från anslutning till vatten och avlopphittas under punkten anvisningar.
  • Ansökan om befrielse från skyldigheten att ansluta sig till vattenledning och avlopp med alla bilagorna lämnas till servicekontoret Kompassen.