Bedömning och betyg

Syftet med bedömningen är att främja elevens utveckling i studierna och handleda eleven i att uppnå sina målsättningar.

Eleverna får årligen en skriftlig utvärdering av sitt arbete och de verk som blivit klara under läsåret. I samband med undervisningen får eleverna muntlig respons både av lärarna och av gruppens övriga medlemmar. I den beaktas även de målsättningar som eleven själv ställt upp. Eleverna handleds även att själva utvärdera sitt arbete och dess utveckling.

Betyg

Avgångsbetyg över grundstudier

Efter slutförda grundstudier får eleven ett avgångsbetyg över grundläggande bildkonststudier enligt fördjupad lärokurs. Avgångsbetyget är ett officiellt dokument som till sitt innehåll ska följa de läroplansgrunder för den fördjupade lärokursen i visuell framställning som Utbildningsstyrelsen fastställt. Betyget inkluderar en bedömning av elevens studier och portfolio. Bedömningen görs av två utvärderare.

Avgångsbetyg över fördjupade studier

Ett avgångsbetyg över fördjupade studier får eleven efter att avlagt fördjupade studier i bildkonst enligt fördjupad lärokurs samt gjort slutarbetet. Som bilaga till betyget får eleven en bedömning av två utvärderare och ett sifferbetyg för slutarbetet. Avgångsbetyget över fördjupade studier är samtidigt ett intyg över slutförd grundundervisning i visuell framställning enligt fördjupad lärokurs.

Vitsordsskalan för slutarbetet är: utmärkt 5, berömligt 4, bra 3, nöjaktigt 2 och godkänt 1.

Deltagarintyg

Ifall eleven avbryter sina studier eller inte färdigställer sitt slutarbete, ges eleven vid begäran ett intyg över deltagande i studier i visuell framställning enligt fördjupad lärokurs.