Barnskydd

Genom barnskyddet tryggas barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Socialarbetarna hjälper barnet och familjen när barnet inte har det bra.

Den största delen av barnskyddsarbetet görs tillsammans med familjen när barnet bor hemma. Som ett sista alternativ söker man en plats för barnet i en annan familj, ett familjehem eller på en institution.

Barnets liv planerars alltid i samverkan med barnet, barnets närmaste och andra professionella aktörer som arbetar med barn.

Ett barn blir klient inom barnskyddet när:

  • Det som en följd av en barnskyddsanmälan eller en kontakt behöver brådskande stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård eller vård utanför hemmet, eller
  • När det i samband med bedömningen av servicebehovet kommer fram att barnet behöver tjänster inom barnskyddets öppenvård eller vård utanför hemmet.

Socialarbetarna inom barnskyddet öppenvård och vård utanför hemmet nås via informationen under deras telefontid mån, tis, tors kl. 9–10, tfn 019 520 3400 

Öppenvård inom barnskyddet

Tjänster inom barnskyddets öppenvård är bland annat socialarbetarens stöd, ekonomiskt och annat stöd till barnet och vård- och terapitjänster som stödjer barnets rehabilitering. Vid behov får familjen också andra kommunala tjänster för barnfamiljer och stöd av närstående.

Inom öppenvården kan barnet eller familjen också placeras kortvarigt utanför hemmet, till exempel i familjerehabilitering.

Vård utanför hemmet

Ett omhändertaget barn placeras utanför hemmet, vilket betyder att skötsel och uppfostran inte sker i hemmet. Socialarbetaren förbereder omhändertagandet tillsammans med barnet och hans/hennes närmaste och söker den plats som är bäst för barnet.

Olika alternativ för placering:

  • familjevård
  • Borgå stads ungdomshem Alvahuset
  • professionellt familjehem
  • privat eller statlig barnskyddsinstitution

Barnet har rätt att hålla kontakten med sin familj medan det är omhändertaget. Föräldrarna har rätt att delta i de samtal som rör barnet. Behovet av placering utvärderas regelbundet.