Barnskydd

Genom barnskyddet tryggas barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Socialarbetarna hjälper barnet och familjen när barnet inte har det bra.

Den största delen av barnskyddsarbetet görs tillsammans med familjen när barnet bor hemma. Som ett sista alternativ söker man en plats för barnet i en annan familj, ett familjehem eller på en institution

Ett barn blir klient inom barnskyddet när:

  • Det som en följd av en barnskyddsanmälan eller en kontakt behöver brådskande stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård eller vård utanför hemmet, eller
  • När det i samband med bedömningen av servicebehovet kommer fram att barnet behöver tjänster inom barnskyddets öppenvård eller vård utanför hemmet.

Socialarbetarna inom barnskyddetKontaktuppgifter

Barnskyddsanmälan

Om en myndighet och andra professionella aktörer oroar sig för barnets välbefinnande ska de omedelbart göra en barnskyddsanmälan utan hänsyn till sekretessbestämmelserna. Också varje vuxen som oroar sig över ett barns situation, eller barnet självt, kan göra en barnskyddsanmälan. En privat person kan göra anmälan anonymt.

Socialarbetaren utreder och bedömmer behovet av stöd för familjen i samarbete med familjen och olika samarbetspartners.

Öppenvård inom barnskyddet

Tjänster inom barnskyddets öppenvård är bland annat socialarbetarens stöd, ekonomiskt och annat stöd till barnet och vård- och terapitjänster som stödjer barnets rehabilitering. Vid behov får familjen också andra kommunala tjänster för barnfamiljer och stöd av närstående.

Inom öppenvården kan barnet eller familjen också placeras kortvarigt utanför hemmet, till exempel i familjerehabilitering.

Läs mera om barnskyddets öppenvård på THL:s sidor (på finska)

Vård utanför hemmet

Ett omhändertaget barn placeras utanför hemmet, vilket betyder att skötsel och uppfostran inte sker i hemmet. Socialarbetaren förbereder omhändertagandet tillsammans med barnet och hans/hennes närmaste och söker den plats som är bäst för barnet. 

Olika alternativ för placering:

  • familjevård
  • Borgå stads ungdomshem Alvahuset
  • professionellt familjehem
  • privat eller statlig barnskyddsinstitution

Barnet har rätt att hålla kontakten med sin familj medan det är omhändertaget. Föräldrarna har rätt att delta i de samtal som rör barnet. Behovet av placering utvärderas regelbundet.