Avloppsvatten på vattentjänstverkens verksamhetsområde

Enligt lagen om ändring av lagen om vattentjänster (681/2014) 10§:n ja 17b§ ska en fastighet som är belägen på ett vattentjänstverks verksamhetsområde:

  • anslutas till vattenverkets avlopp
  • fastigheten är inte skyldig att ansluta sig till avloppsnätet för avledning av dagvatten och dränerigsvatten om det i området inte finns ett särskilt avloppsnät för ändamålet och om dagvattnet och dräneringsvattnet kan avledas ändamålsenligt på ett annat sätt.

Utöver Borgå vatten finns det i Borgå två andelslag som har ett fastställt verksamhetsområde för avloppsnät: Anl. Borgå Skärgårds Vattentjänstverk — Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos Osk. och Hinthaaran Pohjoinen Vesi- ja Viemäriosuuskunta. ANL Borgå Skärgårds Vattentjänstverks verksamhet har 5.4.2016 övertagits av Borgå vatten.