Avloppsvatten i glesbygden

En ändamålenlig hantering av avloppsvattnet förorenar inte hushållsvattenbrunnar och belastar inte närbelägna vattendrag.

 • En liter avloppsvatten kan innehålla hundratals miljoner fekala bakterier.
 • Inte ens reningen av avloppsvattnet kan avlägsna alla bakterier och virus. Du tänker väl på detta när du planerar platsen för ditt avloppssystem och utloppsplatsen för avloppet.
 • Av samma anledning är det viktigt att utföra service under brukstiden.

En utloppsplats som inte hanteras på ett godtagbart sätt eller placerats på fel plats:

 • förorenar hushållsvatten och simstränder
 • orsakar luktolägenheter
 • organiska partiklar förbrukar grundvattnets och ytvattnets syrereserver
 • näringsämnena (kväve och fosfor) övergöder vattendragen och bidrar till ökad algförekomst
 • bidrar till att diken växer igen och att vassen sprider sig längs stränderna
 • bakterier och virus försvagar vattendragens hygienstatus och försämrar därigenom deras värde för rekreation.

Avlopssystem, val, planering och bruk

 • Av Borgå stads fast bosatta invånare avleder cirka fyra av fem sitt avloppsvatten till ett avloppsreningsverk. I antalet ingår inte fritidsbostäderna, av vilka en del har anslutit sig till avloppsnätet.
 • En av fem kommuninvånare och fritidsboende sköter sitt avloppsvatten i egna system. En del av dem har möjlighet att ansluta sig till avloppsnätet.

Avloppssystemens kvalitetsnivå varierar från system som uppfyller avloppsförordningens kravnivå till enbart slambrunnar. I Borgå finns det fortfarande många sommarstugor som inte har installerat tryckvatten. I sådana fall krävs det inte dyra lösningar för avloppssystemet.

Innan du förnyar din fastighets avloppssystem lönar det sig att fråga Borgå vatten om det finns möjlighet att ansluta sig till avloppsnätet nu eller i en nära framtid i ditt område.  Det finns följande alternativ:

 • att bygga ett gemensamt reningsverk tillsammans med grannarna
 • att bygga en gemensam anslutning till Borgå vattens tryckavloppsnät tillsammans med grannarna.

Att bygga och förnya ett avloppssystem

När du börjar bygga i ett område som ligger utanför vattenledningsnätet ska du kontakta byggnadstillsynsmyndigheten och ta kontakt med en kompetent planerare.