Avloppsvatten i glesbygden

En ändamålenlig hantering av avloppsvattnet förorenar inte hushållsvattenbrunnar och belastar inte närbelägna vattendrag.

 • En liter avloppsvatten kan innehålla hundratals miljoner fekala bakterier.
 • Inte ens reningen av avloppsvattnet kan avlägsna alla bakterier och virus. Du tänker väl på detta när du planerar platsen för ditt avloppssystem och utloppsplatsen för avloppet.
 • Av samma anledning är det viktigt att utföra service under brukstiden.

En utloppsplats som inte hanteras på ett godtagbart sätt eller placerats på fel plats:

 • förorenar hushållsvatten och simstränder
 • orsakar luktolägenheter
 • organiska partiklar förbrukar grundvattnets och ytvattnets syrereserver
 • näringsämnena (kväve och fosfor) övergöder vattendragen och bidrar till ökad algförekomst
 • bidrar till att diken växer igen och att vassen sprider sig längs stränderna
 • bakterier och virus försvagar vattendragens hygienstatus och försämrar därigenom deras värde för rekreation.

Avlopssystem, val, planering och bruk

 • Av Borgå stads fast bosatta invånare avleder cirka fyra av fem sitt avloppsvatten till ett avloppsreningsverk. I antalet ingår inte fritidsbostäderna, av vilka en del har anslutit sig till avloppsnätet.
 • En av fem kommuninvånare och fritidsboende sköter sitt avloppsvatten i egna system. En del av dem har möjlighet att ansluta sig till avloppsnätet.

Avloppssystemens kvalitetsnivå varierar från system som uppfyller avloppsförordningens kravnivå till enbart slambrunnar. I Borgå finns det fortfarande många sommarstugor som inte har installerat tryckvatten. I sådana fall krävs det inte dyra lösningar för avloppssystemet.

Innan du förnyar din fastighets avloppssystem lönar det sig att fråga Borgå vatten eller vattenandelslaget i ditt område om det finns möjlighet att ansluta sig till avloppsnätet nu eller i en nära framtid i ditt område. Det finns följande alternativ:

 • att bygga ett gemensamt reningsverk tillsammans med grannarna
 • att bygga en gemensam anslutning till Borgå vattens tryckavloppsnät tillsammans med grannarna.

Att bygga och förnya ett avloppssystem

 • Tala om för miljövårdsmyndigheten vad för slags avloppssystem din fastighet har.
 • När du börjar bygga i ett område som ligger utanför vattenledningsnätet ska du informera miljövårdsmyndigheten.