Avloppssystem, val, planering och bruk

Utred alla alternativ

 • ett gemensamt system med grannarna
 • allt avloppsvatten från fastigheten avleds via tre slamavskiljare till en markbädd, för vilken man väljer den lämpligaste metoden för fosforavskiljning
 • minireningsverk: biologiskt-kemiskt reningsverk, med antingen kontinuerlig eller satsvis rening beroende på byggplatsen
 • gråvattnet behandlas separat i två slamavskiljare och i en markbädd. Toalettvatten uppstår inte eller det leds till en separat sluten tank, som ska vara försedd med överfyllnadsgivare.
 • allt avloppsvatten avleds till en sluten tank. Denna lösning godkänns endast för tillfälligt bruk, till exempel i väntan på avloppsinstallation eller i ett grundvattenområde, där andra lösningar av någon anledning inte är möjliga.
 • för små mängder avloppsvatten kan system för uppsugning eller filtrering av avloppsvatten användas endast om det inte uppstår vatten från en tvättmaskin.
 • det ska gå enkelt att ta prov på det renade avloppsvattnet. För det ska det finnas en provtagningsbrunn eller ett provtagningsrör med en diameter på minst 400 mm.
 • provet tas vid behov som ett samlingsprov i ett rent kärl som kan placeras i provtagningsbrunnen eller -röret
 • du behöver ett skriftligt samtycke av din granne om  det renade avloppsvattnet leds till ett dike, som ligger på gränsen eller som fortsätter in på grannens tomt, eller om det är närmare än fem meter från grannens gräns.

Mer information finns på Finlands miljöcentrals webbplats och Vesiensuojeluyhdistysten liittos handbok om avloppsvatten i glesbygden:

 • olika behandlingssystem för avloppsvatten
 • undersökningar om dessa
 • komposterande toaletter.

En del av utgifterna vid förnyandet av avloppsvattensystem i hemmet och i fritidsbostaden kan dras av i beskattningen. Läs mer om hushållsavdrag via länken nedan.

Saker som bör beaktas i planeringen av avlopp

Byggnadstillsynen och miljövården i samverkan ger dig råd om hur du ska låta en kompetent projekterare utarbeta planen. Avloppssystemet ska alltid väljas så att det lämpar sig för fastigheten.

Faktorer att beakta:

 • byggplats
 • eventuella speciella krav med tanke på grannarna (t.ex. hushållsvattenbrunnar)
 • grundvattenområde
 • närheten till en strand
 • funktionsduglighet under alla årstider
 • service (servar du själv eller köper du tjänster).

När du tar i bruk din fastighets avloppssystem ska du visa upp systemets bruks- och serviceanvisningar.

Bruk och service

Som fastighetsägare ska du:

 • förvara bruks-och serviceanvisningarna på fastigheten
 • följa anvisningar och utföra behövlig service
 • gärna föra en servicebok över arbeterna
 • visa upp kvitton över service och tömningar om myndigheten ber om dem, det gäller också gamla kvitton
 • avloppstömning får utföras endast av en auktoriserad företagare som har registrerat sig hos myndigheterna.