Avloppsreningsverk och -behandling

Rening av avloppsvatten

Avloppsvatten från Borgå stad renas på Hermansö. På glesbygden finns två mindre reningsverk med kontinuerlig drift, i Hindhår och Sannäs. Ett litet satsreningsverk finns i Kullo.

Hermansö avloppsreningsverk

 • Borgå vattens huvudreningsverk till vilket de centrala planområdens avloppsvatten leds.
 • Det nya reningsverket på Hermansö togs i bruk 2001. Innan det fanns Borgå landskommuns gamla reningsverk på samma tomt.
 • Det nya reningsverket har behandlat stadens avlopp i 15 års tid.
 • Hermansö reningsverk har två kemisk-biologiska linjer där fosforreduktionen sker med hjälp av ferrosulfat och kvävereduktionen med aktivslam i den biologiska delen av processen.
 • Slammet avvattnas i centrifuger och fraktas till Biovakka Oy biogasanläggning för vidarebehandling.
 • På Hermansö behandlas över fyra miljoner kubikmeter avlopp varje år.
 • Verkets miljötillstånd innehåller kraven för rengöringsresultaten som syns i tabellen nedanför.
 • Resultaten övervakas enligt det officiella provtagningsprogrammet ungefär två gånger i månaden.

I Hermansö miljötillstånd (utfärdat 5.2.2015) finns följande krav:

 • BOD7 (ATU) biologisk syreförbrukning, resthalt <10 milligram/liter (mg/l), avskiljning >95 procent.
 • Totalfosfor, resthalt <0,5 mg/l, avskiljning >93 procent.
 • Totalkväve, resthalt <15 mg/l, avskiljning >70 procent.

Kravet på totalfosfor kommer att skärpas så att 2017 skall resthalten vara <0,3mg/l och avskiljningen >95 procent.

De mindre reningsverken

Reningsverken med kontinuerlig drift ligger i Hindhår och Sannäs. De använder en kemisk-biologisk process där fosforreduktionen sker med hjälp av ferrosulfat. Ett litet satsreningsverk finns i Kullo. Reningsverken i Hindhår och Kullo kommer att läggas ned när transportavloppen till Hermansö tas i bruk. Slammet från småreningsverken körs till Hermansö.
Småreningsverken behandlade ungefär 78 800 kubikmeter avlopp 2015.