Avgörande om planeringsbehov och undantagslov

Vid byggande utanför detaljplanerat område behövs ofta före ansökan om byggnadstillstånd ett separat avgörande om planeringsbehov eller ett beslut om undantagslov.

I Borgå finns gällande detaljplaner för de mest centrala bosättningscentra och största byacentra, så som t.ex. Ebbo, Hindhår och Kerko.

Avgörande om planeringsbehov

Ett avgörande om planeringsbehov är ett tillstånd som staden beviljar och som behövs innan ett byggtillstånd kan beviljas. Genom ett avgörande om planeringsbehov skapas en ny byggplats. Ett avgörande om planeringsbehov ger dock fortfarande inte rätt att bygga. I beslutet fastslås en tid inom vilken byggtillstånd ska sökas.

Ett avgörande om planeringsbehov kan behövas för ett område utan detaljplan. Ett avgörande om planeringsbehov behövs dock inte på alla sådana områden som saknar gällande detaljplan. I Borgås byggnadsordning har det anvisats områden (s.k. områden i behov av planering) för vilka ansökan om ett avgörande om planeringsbehov måste göras, innan byggtillstånd kan beviljas.

Ett avgörande om planeringsbehov behövs också för andra områden än de områden i behov av planering som anvisas i byggnadsordningen:

  • om området redan från tidigare är rikligt bebyggt
  • om på fastigheten i fråga redan byggts så mycket att man närmar sig de maximala volymer som staden fastställt för varje fastighet.

Många omständigheter inverkar då det gäller att fastställa om behov av ett avgörande om planeringsbehov föreligger. Det lönar sig att kontakta stadsplaneringen eller byggtillsynen i ett så tidigt skede som möjligt, när man planerar att bygga på ett område utan detaljplan.

Beslut om undantagslov

Man kan ansöka om undantagslov från stadganden, bestämmelser, begränsningar och förbud som gäller byggande. Ett undantagslov förutsätter alltid att det finns ett särskilt skäl. Ett undantag får inte leda till byggande, som har betydande inverkningar, eller orsaka i största allmänhet avsevärda negativa miljö- eller andra påverkningar.

Ett beslut om undantagslov ger ännu inte rätt att bygga. I beslutet bestäms den tid inom vilken bygglov ska sökas.

Byggande vid stränder

Vid byggandet på stränder följs avvikande tillståndsstadganden. Som byggande på strand anses i allmänhet projekt som ligger på 150 – 200 m avstånd från stranden. Vid byggandet på stränder tillämpas inte avgörandet om planeringsbehov, utan godkännandet av byggplatsen sker genom ett beslut om undantagslov. För byggande vid en strand behövs inte ett beslut om undantagslov, om en strandplan har utarbetats för området.

Ett beslut om undantagslov behövs i allmänhet innan bygglov beviljas:

  • för att bygga ett småhus på en strand
  • för att ändra en befintlig fritidsbostad till att användas permanent året om.

Ytterligare information om tillstånd i anslutning till byggande vid stränder fås hos stadsplaneringen eller byggnadstillsynen.

Ett beslut om undantagslov ger ännu inte rätt att bygga. I beslutet bestäms den tid inom vilken bygglov ska sökas.

Ansökningsanvisningar

Blanketter:

Avgifter för behandling av avgörande om planeringsbehov och beslut om undantagslov

Kontaktuppgifter