Avgifter, uppsägning, ändring av tid

Avgifter

  • 81 euro/månad för tre timmar/dag
  • 108 euro/månad för fyra timmar/dag
  • 135 euro/månad för fem timmar/dag

Du kan välja antalet eftistimmar. Månadsavgiften fastställs enligt den längsta dagliga klubbtiden och gäller för hela månaden. Skolornas lovdagar och månadernas längd inverkar inte på månadsavgiften.

Avgiften kan debiteras för varje månad då barnet deltar i verksamheten. Halva avgiften debiteras om verksamhet ordnas högst 10 dagar eller om barnet på grund av sin sjukdom inte kan delta i verksamheten mer än 10 dagar under ifrågavarande månad. Om sjukfrånvaron fortsätter hela månaden debiteras ingen avgift. I fråga om sjukfrånvaro bör ett sjukintyg uppvisas. Om barnet av någon annan orsak är frånvarande hela kalendermånaden, debiteras halva månadsavgiften.

Uppsägning och ändring av tid

Sänd meddelandet om uppsägning eller ändring av tiden med motiveringar till koordinatorn med en blankett eller e-post. Vänligen meddela också ledaren.

Uppsägningstiden är minst en kalendermånad innan ändringen träder i kraft. Medlemskapet slutar alltid i slutet av en månad.