Avgifter, uppsägning, ändring av tid

Avgifter

Eftermiddagsverksamheten är avgiftsbelagd och avgiften uppbärs månatligen. Månadsavgiften är:
81 euro/månad (3h/dag)
108 euro/månad (4h/dag)
135 euro/månad (5h/dag).

Du kan välja antalet eftistimmar. Månadsavgiften fastställs enligt den längsta dagliga klubbtiden och gäller för hela månaden. Skolornas lovdagar och månadernas längd inverkar inte på månadsavgiften. Det här betyder att månadsarvodet är fast och inte beroende av antalet verksamhetsdagar. Eftis serviceproducenten ansvarar för faktureringen.

Avgiften kan debiteras för varje månad då barnet deltar i verksamheten. Halva avgiften debiteras om verksamhet ordnas högst 10 dagar eller om barnet på grund av sin sjukdom inte kan delta i verksamheten mer än 10 dagar under ifrågavarande månad. Om sjukfrånvaron fortsätter hela månaden debiteras ingen avgift. I fråga om sjukfrånvaro bör ett sjukintyg uppvisas. Om barnet av någon annan orsak är frånvarande hela kalendermånaden, debiteras halva månadsavgiften.

För eftisavgifter kan man vid behov ansöka om ekonomiskt stöd från Borgå stads social- och familjetjänster: Kompletterande och förebyggande utkomststöd

Uppsägning och ändring av tid

Vänligen meddela ledaren med ett meddelande om uppsägning eller ändring av tiden med motiveringar med en blankett eller e-post. För kännedom också till koordinatorn inom eftermiddagsverksamhet. 

Uppsägningstiden är minst en kalendermånad innan ändringen träder i kraft. Medlemskapet slutar alltid i slutet av en månad.