Avfallshanteringen utvecklas mot cirkulär ekonomi

Förebyggande av avfall

Den enskilda kommuninvånarens val spelar en central roll i förebyggandet av avfall. Genom att välja produkter som är långlivade, kan användas mångsidigt och vilkas tillverkning inte har förbrukat en stor mängd material eller kolbaserad energi gör man samtidigt ett val som är bra för miljön. Kompostering av bioavfall, källsortering och återvinning är avfallsproducentens möjligheter att påverka. Genom att återvinna, låna, dela och reparera varor sparar man både naturresurser och pengar. Var och en kan med sitt konsumtionsbeteende ge tillverkarna en signal att börja tillverka produkter som stödjer en hållbarare utveckling. Också med lagstiftningen kan utvecklingen styras mot denna riktning.

Utnyttjande av avfallet som energi

Avfallshanteringens största miljöpåverkan, växthusgaser från avstjälpningsplatser, har minskats på flera olika sätt. Den största effekten kommer från att hushållens blandavfall inte deponeras på avstjälpningsplatsen utan återvinns som energi. Den producerade energin ersätter fossila bränslen. Deponering av avfall som innehåller mer än 10 % organiskt material upphörde 1.1.2016 och endast olika typer av mineraliskt avfall samt deponerbart avfall av olika slag från industriella processer deponeras. Satsningar görs också på uppsamling av deponigas, så att gas från deponerat avfall kan samlas upp och utnyttjas för produktion av fjärrvärme i Borgå. Rosk'n Roll-avfallsservice transporterar hushållsavfallet till Vanda Energis avfallskraftverk och till Kotkan Energia Oy:s kraftverk.

Återvinning av avfallet

Med återvinning minskar man utsläppen av växthusgaser och sparar på jungfruliga naturtillgångar. Den goda och omfattande servicen underlättar återvinningen och ökar den återvunna materialmängden. Återvinning och minskning av avfallet främjas genom aktiv rådgivning och information. Systemen för avfallsbehandling i anläggningar utvecklas för att effektivera cirkulationen av material och näringsämnen. För information om återvinningsstationer för livsmedelsförpackningar av glas, metall, kartong och plast klicka på länken RINKI-ekopunkter nedan. Mottagningspunkter för andra typer av avfall från hushållet hittar du på sidan www.kierratys.info. När hushållet genom återvinning lyckas minska blandavfallets mängd, är det möjligt att ansöka om en förlängning av tömningsintervallen för avfallskärlet.

Avfallstransporter

Utsläpp från avfallstransporter minskas genom god planering och genom användning av miljövänliga fordon och modern teknologi. Insamlingen av avfall och eventuella vidaretransporter planeras så att de kan genomföras effektivt och utan onödiga körkilometer. Vid konkurrensutsättningen av transporter krävs att entreprenörerna använder miljövänlig teknik, att de rapporterar om bränsleförbrukningen och att sopbilsförarna får utbildning i körsättet. Inom bolagets verksamhetsområde har ett ytmätningssystem tagits i permanent bruk. Sensorer i cisternen mäter fyllnadsgraden och skickar automatiskt en tömningsbeställning till transportstyrningen. Systemet har gett betydande besparingar i tömningskostnaderna och utsläppen från transporter har minskat eftersom onödig körning har minskat. Systemet har utvidgats så att det omfattar också behållarna för kartong i ekopunkterna i Borgåområdet.
Invånarna kan också välja individuella avfallshanteringslösningar som är anpassade efter olika situationer. Ett exempel är flerfacksinsamling. Vid flerfacksinsamling används ett avfallskärl med fyra fack i stället för ett normalt blandavfallskärl. Avfallskärl har egna fack för kartong, glas, metall och blandavfall. För papper får kunden ett separat papperskärl. Flerfacksinsamling underlättar vardagen, och en större del av avfallet kan återvinnas.