Att bygga och förnya ett avloppssystem

När du börjar bygga i ett område utanför vattenledningsnätet ska du lämna in handlingar i anslutning till avloppsvattensystemet i samband med ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd till byggnadstillsynen via Lupapiste-tjänsten. www.lupapiste.fi

1. Nya byggnader och byggnader som byggts 2004 eller senare 

 • uppfyller de nya reningskraven redan nu
 • uppgifterna om avloppsystem för nya byggnader, byggnader som uppförts efter 2004 eller byggnader som uppförts före 2004 och renoverats, sparas eller har sparats i myndigheternas arkiv i samband med behandlingen av byggloven. 

2. Bygglov i samband med krävande byggprojekt

 • i samband med krävande byggprojekt för vilka det krävs bygglov, dvs. nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad, krävs att avloppssystemet förnyas eller saneras så att det uppfyller reningskraven ifall myndigheten kräver detta. Detta gäller alla byggnader oberoende av ålder.
 • i samband med ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd säkerställs att kraven på reningseffekt för ett avloppssystem följs
 • om avloppssystemets kapacitet är tillräcklig eller om det behöver förnyas avgörs från fall till fall
 • i samband med behandlingen av ett bygglov eller åtgärdstillstånd sparas utredningen över nuvarande avloppsvattensystem i myndighetens arkiv
 • miljömyndigheten kan be om en utredning om en fastighets avlopssystem i enskilda fall.

3. Avloppssystem för byggnader som uppförts före 2004

 • avloppssystemen för byggnader som uppförts före 2004 och som ligger på känsliga områden ska uppfylla ändringarna i förordningen senast 31.10.2019, fastän det inte byggs till på fastigheten. Som känsliga områden för förorening i Borgå, anses viktiga grundvattenområden och de strandzöner i vattendragen som ligger på mindre än 100 meters avstånd från strandlinjen. I de kommunala miljöskyddsföreskrifterna får med stöd av miljöskyddslaget meddelas strängare krav än reningskrav på basnivå om detta är nödvändigt med hänsyn till de lokala miljöförhållandena. Borgå stadsfullmäktige har 29.8.2012 § 45 godkänt Borgå stads miljöskyddsföreskrifter.
 • uppgifter om gamla byggnader finns inte alltid tillgängliga. Därför förutsätter lagen att ägarna till de fastigherr som byggts före 2004 ska ha uppgifterna om sitt avlopssystem utredda.
 • skriv in uppgifterna i blanketten Utredning över nuvarande avloppssystem. Bifoga situationsplan och systemets bruks- och serviceanvisningar
 • förvara blanketten Utredning över nuvarande avloppssystem och bruks- och serviceanvisningarna på fastigheten och visa upp dem för myndigheten på begäran
 • när fastigheten byter ägare ska du lämna blanketten Utredning över nuvarande avloppssystem till den nya ägaren
 • avloppsvattenförordningen definierar de uppgifter som ska finnas med i systemets bruks- och serviceanvisningar
 • sök bygglov eller åtgärdstillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten för ändrings- eller ombyggnadsarbeten
 • det räcker med ett åtgärdstillstånd, när endast avlopssystemet ska förnyas
 • när avloppssystemet förnyas och delar av det gamla systemet kan användas efteråt, ska du foga blanketten Utredning över nuvarande avloppssystem till din ansökan om åtgärdstillstånd
 • den ansvariga arbetsledaren för vatten och avloppssystemet fyller i inspektionsprotokollet för avloppssystemet i samband med installationen.

Du noterar väl att blanketten Utredning om fastighetens avloppssystem ska fogas till anmälan i de fall som nämns under punkterna 2 och 3.

Utredning av avloppssystemet

Fastigheter som byggts före 2004 ska ha en utredning över fastighetens avlopssystem och bruks- och serviceanvisningar för det. De ska förvaras på fastigheten och uppvisas för myndigheten vid behov. När fastigheten byter ägare utredningen ges till den nya ägaren. Avloppsvattenförordningen definierar de uppgifter som ska finnas med i systemets bruks- och serviceanvisningar.

Följ bruksanvisningarna för avloppssystemet. Miljömyndigheten kan be en utredning av ägaren, om myndigheten har orsak att misstänka att avloppssystemet inte är i funktionsdugligt skick. Begäran kan också gälla ett visst område. Myndigheten kan utifrån uppgifterna i blanketten Utredning om fastighetens avloppssystem förutsätta att ägaren förnyar eller reparerar avloppssystemet redan innan övergångstiden går ut, om det orsakar olägenheter.