Arbetshälsans tjänster

Kungsvägens arbetshälsa har dryga 700 kundföretag med ca 7 800 anställda och företagare. Alla branscher är representerade. De största kunderna är Borgå stad och Sibbo kommun.

Tyngdpunkter i servicen
• företagshälsovårdssamarbetet
• främjande och upprätthållande av de anställdas hälsa och arbetsförmåga, uppföljning och tidigt ingripande samt stöd för återgång till arbetet
• påverkan på arbetet, arbetsförhållandena och ett fungerande arbetskollektiv
• utvärdering och uppföljning av verksamhetens kvalitet och effekt
Kungstanken är ”bättre arbets- och funktionsförmåga”!

Lagstadgade tjänster
Utgångspunkten för företagshälsovårdens arbete är att följa principerna om god företagshälsovårdspraxis och gällande lagar och förordningar. En väl genomförd företagshälsovård bidrar till ökat välbefinnande och inverkar positivt på arbetslivets kvalitet och produktivitet.

Företagshälsovården ska i samarbete med arbetsgivare och de anställda:
• arbeta för god hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön
• bidra till att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall
• stödja de anställdas hälsa och funktionsförmåga i alla skeden av arbetslivet.

Förebyggande verksamhet främjar hälsan
Betydelsen av förebyggande företagshälsovård är stor, eftersom sjukdomar och olyckor leder till förlorade arbetsinsatser. Det är billigare att förebygga än att reparera. En välmående arbetstagare är produktiv, vilket märks på att arbetsprestationen håller god kvalitet och löper bra. När personalen mår bra avspeglas det i hela organisationen och därigenom i också kundrelationerna.

Förebyggande åtgärder
• arbetsplatsutredningar - och besök
• hälsogranskningar
• rådgivning och handledning
• utvärdering av arbetsförmågan samt uppföljning av delvis arbetsföra

Utöver de lagstadgade förebyggande tjänsterna kan arbetsgivaren köpa arbetshälsorelaterad sjukvård. Den stödjer och stärker den förebyggande hälsovården.

Samarbete
För att företagshälsovårdens verksamhet ska vara framgångsrik förutsätts att man i samarbete med arbetsgivaren planerar och sätter åtgärderna i viktighetsordning och enligt brådska, genomför, följer upp och utvärderar dem. Ett fungerande samarbete bygger på ett starkt engagemang och ett arbetssätt i nära växelverkan.

Besöken och utredningarna på arbetsplatsen utgör grunden för samarbetet mellan organisationen och företagshälsovården. I samband med arbetsplatsutredningarna bedöms företagets behov av företagshälsovård och utifrån dessa upprättas en verksamhetsplan. För att företagshälsovården ska ge resultat krävs att man känner till förhållandena på arbetsplatsen och de anställdas hälsotillstånd. Med den enskilda anställda sker samarbetet bl.a. genom den verksamhet som strävar efter att upprätthålla arbets- och funktionsförmågan.

Multiprofessionellt
För att skapa en hälsosam arbetsmiljö behövs olika slags sakkunskap både i organisationen och i företagshälsovården. Företagshälsovårdspersonalens uppgift att granska arbetet, arbetsgemenskapens, den enskilda anställdas hälsa och hans/hennes arbets- och funktionsförmåga med en oberoende sakkunnigs ögon. Företagshälsovårdaren och -läkaren bedömer om det behövs andra sakkunniga, t.ex. företagsfysioterapeut och företagspsykolog.