Arbete och utkomst


Staden erbjuder tjänster som anknyter till arbete och sysselsättning både för vuxna långtidsarbetslösa och unga som är arbetslösa eller som löper risk att bli arbetslösa.

Stadens sysselsättningstjänster hjälper långtidsarbetslösa personer att få arbete och lösa de problem som försvårar möjligheterna att få arbete. I tjänsterna ingår rådgivning och handledning som främjar sysselsättning samt rehabiliterande arbetsverksamhet.

Om du blir arbetslös ska du först anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyråns webbsidor arbets- och näringsbyrån.  

Utkomststödet tryggar invånarens och familjens oundgängliga utkomst. Det grundläggande utkomststödet flyttades till Folkpensionsanstalten och det ansöks endera elektroniskt eller från Fpa:s byrå. Kommunens socialarbete kan enligt övervägande bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd till särskilda utgifter som Fpa:s grundläggande utkomststöd inte täcker. Kompletterande och förebyggande utkomststöd kan du söka här.

En släkting till en avliden med knappa resurser kan ansöka om begravningsbidrag från socialbyrån.

Ekonomi- och skuldrådgivningen erbjuder hjälp med att reda ut din ekonomiska situation och med skuldsanering.