Anvisningar till dig som tänker köpa bostad

Köp av bostad är ett av de största köpen i livet. Är du inte själv en byggnadsexpert, begär stöd av en sådan för bedömning av bostaden.

Granska hela bostaden omsorgsfullt, både insidan och utsidan, innan du fattar beslut om köp. Fäst uppmärksamhet vid lukter samt spår efter fukt i väggar och tak. Kontrollera att ytorna är hela. Kontrollera också att de grundläggande systemen, bl.a. uppvärmning och ventilation, och hushållsmaskiner och -apparater fungerar normalt och att det finns friskluftsventiler i bostaden.

I gamla hus har man möjligen använt stenkolstjära (kreosot), asbest eller andra skadliga ämnen. Utred tillsammans med en expert om sådana ämnen finns i byggnaden så att de som bor där kan utsättas för dessa ämnen.

På utsidan av byggnaden lönar det sig att kontrollera att ytvattnet rinner bort från huset och att takvattnet leds ut från fasaden eller till ett dagvattenavlopp. Till dräneringsbrunnar får takvattnet inte ledas. 

Vid köp av bostad löner det sig alltid att låta utföra en konditionsgranskning. Läs noga rapporten från konditionsgranskning av bostaden. Begär att konditionsgranskaren bedömer betydelsen av granskningens resultat, vilka reparationer som behövs och hur brådskande de är, vilka ytterligare undersökningar som behövs och vilka riskfyllda konstruktioner som behöver hållas under uppsikt samt vilka åtgärder som rekommenderas för att förebygga olägenheter.

Läs mera
Minneslista för den som köper en bostad

Länkar till nyttiga tips för granskning av bostaden samt hjälp med identifiering av riskfyllda konstruktioner i byggnader av olika ålder finner du här:
Granskningslistor för den som köper bostad (på finska) Sisäilmayhdistys
Mögeltalkot  Andningsförbundet
Asunnonostajan ja myyjän opas (på finska) Asumisterveysliitto