Anvisningar för rekrytering av konstnärer till konstprojekt

Ansökningstiden pågick till den 31 januari 2017.


Anvisningar

En konstanskaffningsgrupp administrerar konstanskaffningarna och svarar för budgeten. Till konstanskaffningsgruppen hör Borgå stads chef för kulturtjänster Susann Hartman, stadsplaneringschef Eero Löytönen, planläggare Pekka Mikkola och Borgå museums amanuens Susanna Widjeskog samt Harri Leppänen som Borgå konstnärsgille utsett till representant. Borgå stad har konkurrensutsatt koordineringen av helheten sommaren 2016. Frei Zimmer Oy vann konkurrensutsättningen.

Kurator

En kurator som konstanskaffningsgruppen anställt ger förslag till konstnärer. Kuratorn föreslår fem konstnärer för varje konstprojekt och konstanskaffningsgruppen godkänner förslagen. Pohjola Rakennus Oy Uusimaa fattar de slutgiltiga besluten. I fråga om konsthållplatserna fattar konstanskaffningsgruppen de slutgiltiga besluten.

Ansökningstiden pågår till den 31 januari

Konstnären bör skicka sin portfolio skilt för varje projekt. Portfolion skickas elektroniskt senast 31.1.2017 till: taiteilijapankki.lansiranta@gmail.com. Portfolion kan skickas endast i elektronisk form.

Vem kan ansöka?

Yrkeskonstnärer som har visat kompetens genom aktiv och yrkesmässig utställningsverksamhet eller annan konstnärlig verksamhet kan anmäla sitt intresse att medverka i konstprojekten. Dessutom krävs att konstnären antigen har avlagt yrkesexamen inom konst i Finland eller utomlands eller är medlem i ett riksomfattande konstnärsförbund. Konstnären ska också ha ett giltigt FO-nummer när avtal om skiss ingås.

Även arbetsgrupper bestående av minst en medlem som uppfyller kraven för konstnärer och övriga sakkunnigmedlemmar, kan anmäla sig.

Vilket material ska man skicka?

Konstnären bör bifoga följande dokument till ansökan:

  1. Konstnärens kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer och eventuell webbadress. Uppgifterna skickas i word- eller pdf-form och skrivs också i meddelandefältet.
  2. Meritförteckning i word- eller pdf-form.
  3. Bilder på tidigare, redan skapade verk, högst 10 st. Det lönar sig att i första hand skicka bilder på projekt i byggd miljö, men det är bra att presentera också andra förverkligade verk.
  4. Ett dokument som innehåller noggrannare uppgifter om verken, såsom material som använts i de verk som finns på bilderna, verkens placeringsort, eventuella beställare eller ägare, tillverkningsår osv.
  5. Om konstnären INTE vill att materialet beaktas i västra åstrandens kommande rekryteringar av konstnärer, ska detta uttryckas tydligt i samband med anmälan.
  6. E-postmeddelandet ska rubriceras på följande sätt: som ämne skrivs namnet på det konstprojekt som konstnären vill medverka i på finska och taiteilijailmoittautuminen (t.ex. Aleksanterinkaaren maamerkkiteos, taiteilijailmoittautuminen).

Krav på bilder på verk:

  1. Bildstorlek: ca 1200 x 1600 pixlar
  2. Lagringsform: JPEG
  3. Bilderna ska namnges : konstnärens namn_verkets namn_tillverkningsåret.jpg
  4. Materialet skickas som bifogade filer (sammanlagt max. 10 megabyte)

Konstnären kan ansöka om att få medverka i ett eller flera konstprojekt. Konstnären bör anmäla sig till varje projekt med ett enskilt meddelande som rubriceras enligt anvisningarna.

Konstprojekten är

1. Alexandersbågens landmärke

Alexandersbågen är ett betydande objekt med tanke på stadsbilden. Alexandersgatans bro och Västra Alexandersgatan bildar en linje som slutar vid Alexandersbågen. Alexandersbågen är också en central del i den vy som öppnar sig från Västra Mannerheimleden i riktning mot Magnus Erikssonsgatan.

Konstverket ska placeras i området i ändan av Västra Alexandersgatan. Målet är att verket är så stort att det bildar ett visuellt element som syns redan på långt håll i gatuaxeln. Det är önskvärt att verket åtminstone delvis anpassas till cykelparkeringen som ligger vid Alexandersbågen och som fungerar som bullerskydd.

Verket kan också utgöra en del av husens fasader/tak eller vara ett separat element. Det primära målet är att skapa ett enhetligt verk, men uppdelning av verket i delar kan också presenteras.

Verket kan bidra till en internationell profilering av området, till exempel genom att konstnären eller en medlem i konstnärsgruppen kommer från utlandet eller att verkets tema är internationellt. Det är önskvärt att konstnären är meriterad och har erfarenhet av att skapa stora verk. I planeringen av verket ska man beakta verkets skötsel, underhållskostnader och livscykel. Verket får inte störa boendet. Verket kan till exempel utnyttja förnybar energi och på det sättet berätta om Borgå stads mål för energieffektivt boende.

Tidtabellen för skapandet av verket ska planeras så att den följer tidtabellen för byggarbetena i Alexandersbågens inre ring som enligt planerna byggs i fyra delar. I planeringen av verket bör beaktas att det inte längre är möjligt att göra ändringar i konstruktioner i de byggnader som redan byggs och har planerats.

Budgeten för konstverket är ca 220 000 euro.

2. Utmärkning av promenadstråket

Konstobjektet är en gång- och cykelväg som utmärks med hjälp av konst. Konsten kan gälla gatuplanets ytbeläggning, byggnader eller andra konstruktioner i omgivningen eller belysning. Konsten kan också utgöras av verk i liten skala: något i mänsklig skala att se på nära håll, något som man kanske behöver leta efter i området och vars omfattning på ett naturligt sätt ökar när området byggs ut. Konstverken kan också förläggas vid enskilda hus och placeras vid fasader, till exempel i närheten av ytterdörrar, men inte inne i husen.

Det är önskvärt att åtminstone en del av de konstnärskandidater som kuratorn väljer är från östra Nyland. Budgeten för konsthelheten är ca 45 000 euro.

3. Parkeringshusets fasad

På parkeringshusets fasad, som är av betong, skapas ett verk. Ytan som används för konstverket är ca 600 kvadratmeter. Konstverket kan exempelvis utgöras av målning på fasaden eller ett verk fäst på väggen.

Det är önskvärt att åtminstone en del av de konstnärskandidater som kuratorn väljer är från östra Nyland. Budgeten för konsthelheten är ca 45 000 euro.

4. Konsthållplatser

På båda sidorna av Västra Alexandersgatan uppförs konsthållplatser. För detta ändamål väljs en konstnär. Det är fråga om att de nuvarande busshållplatserna förses med tak, som genomförs som konstanskaffningar. Avsikten är att utse några modeller för hållplatser, och konstnären kan välja den modell som hon eller han anser att fungerar bäst som grund för sin konst.

Planeringsarbetet ska ske i tätt samarbete med de sakkunniga som konstanskaffningsgruppen utsett för att hållplatsernas säkerhet och andra bestämmelser beaktas.

Syftet med konsthållplatserna är att betona att västra åstranden och Konstfabrikens område profilerar sig som konststadsdel.  

Det är önskvärt att åtminstone en del av de konstnärskandidater som kuratorn väljer är från östra Nyland. Budgeten för konsthelheten är ca 45 000 euro.

Tidsplan

Konstnärerna väljs under våren 2017.


Ytterligare information:
koordinator Heini Orell, Frei Zimmer Oy, heini.orell@freizimmer.fi eller tfn 044 971 5158