Anvisningar åt konstnärer, ansökan till Västra åstrandens kvarter 448 och Hellbergsbacken

Tillbaka till sidan Västra åstrandens kvarterer 448 och Hellbergsbacken (t.ex. vanliga frågor)

Till kvarteren 448 och Hellbergsbacken på Västra åstranden i Borgå söks konstnärer till följande konstprojekt. Konstprojekten är

 • ett konstverk i tre delar i kvarteret 448
 • huvudverket i Hellbergsbackens kvarter
 • fasaden i Hellbergsbackens parkeringsanläggning
 • konstverken i trappuppgångarna i varje bostadsbolag

Konstanskaffningar på kartan (jpg)

Projekten beskrivs närmare nedan. Anskaffningen av konstverken sker enligt den praxis som beskrivs i konstprogrammet för västra åstranden i Borgå.

En konstanskaffningsgrupp som administrerar konstanskaffningarna och ansvarar för budgeten har tillsatts. Till konstanskaffningsgruppen hör Borgå stads chef för kulturtjänster Susann Hartman, stadsplaneringschef Eero Löytönen, planläggare Pekka Mikkola och Borgå museums amanuens Susanna Widjeskog samt Veli Granö som Borgå Konstnärsgille utsett till representant. Till gruppen hör också representanter för byggarna, dvs. FH Invest Oy och YIT Rakennus Oy. För koordineringen svarar Frei Zimmer Oy.

En kurator som konstanskaffningsgruppen anställt, bildkonstnär och arkitekt Petteri Nisunen, ger förslag till konstnärer till varje konstprojekt. Konstanskaffningsgruppen godkänner förslagen och byggarna, FH Invest Oy samt YIT Rakennus Oy fattar de slutliga besluten.

Ansökningstiden pågår till den 5 augusti 2018

Konstnären anmäl sig genom att skicka sin portfölj skilt för varje projekt. Portföljen skickas elektroniskt senast 5.8.2018 till taiteilijapankki.lansiranta@gmail.com. Enbart elektroniskt sända portföljer beaktas.

E-postmeddelandet ska rubriceras på följande sätt: rubriken ska vara namnet på det konstprojekt som konstnären vill medverka i och anmälan till projektet (t.ex. Konstverk i tre delar i kvarteret 448, anmälan till projektet).

Vem kan ansöka?

Yrkeskonstnärer som har visat kompetens genom aktiv och yrkesmässig utställningsverksamhet eller annan konstnärlig verksamhet kan anmäla sitt intresse att medverka i konstprojekten. Dessutom krävs att konstnären antingen har avlagt yrkesexamen inom konst i Finland eller utomlands eller är medlem i ett riksomfattande konstnärsförbund. Konstnären ska också ha ett giltigt FO-nummer när ett avtal om skiss ingås.

Vilket material ska man skicka?

Konstnären bör bifoga följande dokument till ansökan:

 1. Konstnärens kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer och eventuell webbadress. Uppgifterna skickas i word- eller pdf-form och skrivs också i meddelandefältet.
 2. Meritförteckning i word- eller pdf-form.
 3. Bilder på tidigare, redan skapade verk, högst 10 st. Det lönar sig att i första hand skicka bilder på projekt i byggd miljö, men det är bra att presentera också andra förverkligade konstverk.
 4. Ett dokument som innehåller noggrannare uppgifter om verken, såsom material som använts i de verk som finns på bilderna, verkens läge, eventuella beställare eller ägare, tillverkningsår osv.
 5. Om konstnären INTE vill, att materialet utnyttjas i västra åstrandens kommande rekryteringar av konstnärer, ska detta uttryckas tydligt i samband med anmälan.

Krav på bilder på verk

 • Bildstorlek: ca 1200 x 1600 pixlar
 • Lagringsform: JPEG
 • Bilderna ska namnges: konstnärens namn_verkets namn_tillverkningsåret.jpg
 • Materialet skickas som bifogade filer (sammanlagt max. 10 megabyte)

Konstnären kan ansöka om att få bidra till ett eller flera konstprojekt. Konstnären bör ändå anmäla sig till varje projekt med ett separat meddelande som rubriceras enligt anvisningarna.


Presentation av konstprojekten

1. Ett konstverk i tre delar i kvarteret 448

Konsten i kvarteret utgörs av en helhet i tre delar. Målet är att en konstnär eller konstnärsgrupp utför helheten. Platserna för konst anges med termerna T1, T2 och T3.

Det första konstobjektet, T1, placerar sig längs Alexisstigen. Här har reserverats en fasadyta av betong i bilhallen. Ytan är 62,5 m² och en del av den är betong och en del galler.

Den andra platsen för konst, T2, är en ventilationskanal och bakväggen i konstruktionen som står på ett däck över en parkeringshall. Kanalen är kvadratformad, dess höjd är 7 meter och diameter ca 1 meter. Konsten på gården är tänkt att särskilt finnas till för invånarna i bostadsbolaget men den höga kanalen kan och får synas också utanför gården när man betraktar den från olika vinklar.

Den tredje och sista platsen för konst, T3, är parkeringshallens betongyta och trappuppgång som syns mot åstranden. Ytan som här har reserverats för konst är ca 36 m². Ytan är 9 meter bred och 4 meter hög. Konstens syfte är att framhäva stället där man kan gå in till bostadsbolagets gård och levandegöra betongkonstruktionen.

Konstnärerna uppmanas fundera på sina verk utgående från placeringsplatsen och omgivningen. För konstverket i kvarteret 448 är placeringen särskilt betydelsefull på grund av att det ingår i åstrandens nationella kulturlandskap. I kvarteret ingår också en konstbusshållplats som skapas av Petri Hytönen och som redan tidigare har godkänts. Den integreras i fasaden i bostadshuset längs Västra Alexandersgatan.

Konstanskaffningsgruppen och FH Invest Oy väljer tre av de 8–10 konstnärer eller arbetsgrupper som kuratorn föreslår och en skiss beställs av alla tre. Skissarvodet är 2 500 € + moms och betalas till alla valda. Utifrån skisserna beslutar konst-anskaffningsgruppen och FH Invest Oy tillsammans vilket verk som förverkligas och av vem. Ett uppdragsavtal av konstverket ingås med den valda konstnären när beslutet har fattats.

Budgeten för konstverkshelheten är 90 000 € + moms inklusive skissarvodet.  

2. Huvudverket i Hellbergsbackens kvarter

Hellbergsbackens kvarters huvudverk har som mål att identifiera området och utgör ett landmärke som gör kvarteret känt.

Målet är att konsten placeras i bostadsaktiebolaget Fiks trappuppgång så, att verket syns genom fönsterytorna också längre västerut. Utöver detta kan konsten spridas vidare i fasaden eller längs Hellbergsstigen som delar kvarteret. Om konsten är t.ex. ett glastryck i trappuppgångens fönster, kan konstnären ifall budgeten tillåter, överväga att glastryck också görs i trappuppgångarnas fönsterytor i andra bostadshus.

Budgeten för huvudverket är ca 60 000 € + moms inklusive skissarvodet. Summan ska innehålla alla kostnader för konsten. Kuratorn föreslår konstnärerna bland dem som sänt sin portfölj.

3. Fasaden i Hellbergsbackens parkeringsanläggning

Kvarterets gemensamma parkeringsanläggning byggs så, att dess bakre vägg placerar sig längs Guldlistgatan och formar en enhetlig yta på ca 150 m². Denna väggyta syns särskilt bra från Kokons rekreationsområde, slalombacke och daghemmet som eventuellt i framtiden byggs på Guldlistgatan.

Parkeringshallens fasad är en betongkonstruktion. En möjlig teknik för konsten är grafisk betong eller en liknande lösning med samma kostnader. Konstnären har i uppgift att besluta om tekniken och den visuella bildvärlden. Det är viktigt att konsten på fasaden är beständig, trygg och att den lämpar sig i stadsbilden.

I fråga om konstbudgeten har man avtalat om att YIT Rakennus Oy svarar för kostnaderna till den del som de motsvarar motsvarande, normala kostnader för grafisk betong (kostnaderna för varuleverantörernas normala filmer). Beloppet som överstiger normala kostnader (arvode till konstnären + eventuella övriga kostnader som konsten medför) betalas från konstbudgeten. Konstbudgeten för objektet är 12 500 € + moms inklusive skissarvodet.

Kuratorn föreslår konstnärerna bland dem som sänt sin portfölj.

4. Konstverken i trappuppgångarna i varje bostadsbolag på Hellbergsbacken

YIT Rakennus Oy bygger i varje bostadshus i anslutning till huvudingångens trappuppgång, ett utrymme för ett eget konstverk som identifierar huset. Utrymmet är ett ca 1 m x 1 m, med 10 cm infällning i ögonhöjd.

Husets konstverk är unikt och olikt i varje objekt. Det kan vara grafik, ett fotografi, en liten skulptur, en relief eller en tecknad serie. Verken ska vara lätta att sköta, beständiga eller vid behov kunna kopieras (t.ex. tryck av bilden på en aluminiumplåt eller någon annan beständig yta).

Detta konstprojekt är särskilt avsett för konstnärer från Borgå. För verken i husen reserveras ca 3 300 € + moms / verk. Hela konstanskaffningsgruppen väljer konstnärerna i samarbete. Det är möjligt att 3–6 konstnärer väljs till objekten. Besluten om val av konstnärer fattas av konstanskaffningsgruppen.

Tidsplan

Valen av konstnärerna sker under hösten 2018. Avsikten är att skissavtalen med de valda konstnärerna ingås senast i januari 2019, då skissarbetet börjar. Skisserna borde vara färdiga i april–maj 2019, varefter skisserna godkänns och konstverkens beställningsavtal ingås med konstnärerna.

Ytterligare information ges av
koordinator Heini Orell, Frei Zimmer Oy, heini.orell@freizimmer.fi eller tfn 044 971 5158 (på semester 2.7–27.7.2018).