Ansökning och överlåtelse av företagstomt

Ansökan och reservering av företagstomt

 • ditt företags branschtillhörighet och verksamhet
 • tomtbehov
 • omfattning av byggandet
 • projektekts lämplighet med tanke på användningsändamålet enligt detaljplanen och bygganvisningarna
 • projektets sysselsättande verkan

Stadens tomtchef fattar ett tjänstemannabeslut om tomtreserveringen. Av den som reserverar en tomt tas ut en avgift på 600 euro, som räknas till godo i samband med den första arrendeavgiften. Reserveringsavgiften betalas inte tillbaka, om reserveringen annulleras efter att avgiften betalats. Reserveringen är i kraft i åtta månader.

Villkor för överlåtelse av företagstomt

 • För alla tomter som staden överlåter gäller byggnadsskyldighet.
 • För företagstomter är byggnadsskyldigheten 50 % av byggrätten enligt detaljplanen.
 • Byggnaderna ska bli färdig inom tre år från det att köpebrevet eller arrendeavtalet undertecknats.
 • Köparen eller arrendatorn förbinder sig att följa detaljplanen och de bygganvisningar som staden utarbetat.
 • Det är förbjudet att överlåta arrenderätten vidare för en obyggd tomt utan stadens samtycke.

Byggarna får tillgång till tomterna när områdets kommunalteknik är färdigt byggd. 

Staden fäller de träd som finns på byggnadsytan och som har ekonomiskt värde innan köpebrevet eller arrendeavtalet undertecknas.

Fastighetsköp som kräver tillstånd

Från början på 2020 måste en tomtköpare som har medborgarskap i en stat som inte är medlemsstat i Europeiska unionen eller hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet söka om försvarsministeriets tillstånd för fastighetsköpet. Till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hör Norge, Island och Liechtenstein. Ett tillstånd behövs dock inte om du köper tomten tillsammans med en maka, sambo eller partner som inte behöver tillstånd. Man kan ansöka om tillstånd innan köpet, eller senast inom två månader efter att köpet ingåtts.

Fastighetsköp är tillståndspliktiga även för en den av sådana företag som delvis eller helt ägs av personer eller andra företag utom EU och EES.

Tillståndsplikten grundar sig på lagen om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv (470/2019).

Lag om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv

Underteckning av arrendeavtal

 • En företagstomt arrenderas ut till en början.
 •  Tomterna arrenderas ut av stadens enhet för anskaffning och överlåtelse av mark.
 • Arrendeavtalet ska undertecknas under tomtreserveringstiden.
 • Om arrendeavtalet inte undertecknas under denna tid upphör reserveringen att gälla.
 • En Y-tomt kan inlösas när byggnadsskyldigheten har uppfyllts.
 • Inlösningspriset fastställs enligt det tomtpris som gäller i zonen vid inlösningstidpunkten.
 • Arrendet binds till levnadskostnadsindex.
 • Arrendetiden är 30 år.
 • Ditt företag kan ansöka om bygglov när arrendeavtalet har undertecknats.