Ansökning och överlåtelse av flervåningshus- och radhustomt

Detaljplan och bygganvisningar

När du köper eller arrenderar en tomt, förbinder du dig att följa detaljplanen och bygganvisningarna som hör ihop med den. Bekanta dig med dem ingående innan du ansöker om tomt. I detaljplanen står det hur mycket byggrätt varje tomt har och hur många våningar en byggnad kan ha. I bygganvisningarna ges (noggranna) anvisningar och bestämmelser om bl.a. byggnadens utseende, färgsättning, materialet på ytterväggarna och möjligheterna att spara energi.

Energieffektiva lösningar

Energieffektivitet betyder till exempel att

 • dra nyttan av den gröna fjärrvärmen i Borgå
 • beakta den passiva solenergin – till exempel genom hur man placerar byggnader på tomten eller olika utrymmen inom byggnaden, och i planeringen av gårdsområdet
 • göra förberedelser för att senare ta i bruk solenergi
 • beakta naturliga vindskydd i placeringen av byggnader och gård
 • företrädesvis bygga i trä
 • cykla och reservera tillräckligt med förvaringsutrymme för cyklar
 • åka kollektivtrafik

Ansökning & reservering av flervåningshus- och radhustomt

Skriv en fritt formulerad ansökan, där du nämner:

 • vilken eller vilka tomter du söker
 • planerad tidsplan för byggandet
 • en preliminär plan för hur mycket av byggrätten du utnyttjar
 • i vems namn du köper tomten
 • kontaktuppgifter

Stadens tomtchef fattar ett tjänstemannabeslut om tomtreserveringen. Den som reserverar, betalar en reserveringsavgift på 6000 euro. Reserveringsavgiften räknas till godo i samband med tomtaffären eller den första arrendeavgiften. Avgiften betalas inte tillbaka, om du annullerar din reservering efter att du har betalat avgiften. Din tomtreservering är i kraft i åtta månader.

Villkor för överlåtelse av flervåningshus- och radhustomter

 • För alla tomter som staden överlåter gäller byggnadsskyldighet. På tomter för flervåningshus och radhus är byggnadsskyldigheten 70 % av byggrätten enligt detaljplanen.
 • Byggnaderna ska bli färdiga inom två år från det att köpebrevet eller arrendeavtalet undertecknats.
 • Köparen eller arrendatorn förbinder sig att följa detaljplanen och de bygganvisningar som staden utarbetat.
 • Det är förbjudet att sälja eller vidareöverlåta arrenderätten för en obyggd tomt utan stadens samtycke.
 • Den som köper eller arrenderar en tomt i Skaftkärrs energieffektiva bostadsområde förbinder sig att ansluta huset till fjärrvärme, om det finns en bestämmelse om anslutning i detaljplanen.

Byggarna får tillgång till tomterna när områdets kommunalteknik är färdigt byggd.

Staden fäller de träd som finns på byggnadsytan och som har ekonomiskt värde innan köpebrevet eller arrendeavtalet undertecknas.

Fastighetsköp som kräver tillstånd

Från början på 2020 måste en tomtköpare som har medborgarskap i en stat som inte är medlemsstat i Europeiska unionen eller hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet söka om försvarsministeriets tillstånd för fastighetsköpet. Till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hör Norge, Island och Liechtenstein. Ett tillstånd behövs dock inte om du köper tomten tillsammans med en maka, sambo eller partner som inte behöver tillstånd. Man kan ansöka om tillstånd innan köpet, eller senast inom två månader efter att köpet ingåtts.

Fastighetsköp är tillståndspliktiga även för en den av sådana företag som delvis eller helt ägs av personer eller andra företag utom EU och EES.

Tillståndsplikten grundar sig på lagen om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv (470/2019).

Lag om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv

Underteckning av köpebrev

Flervåningshus-och radhustomterna säljs i regel, de arrenderas endast i undantagsfall. Tomtaffären ska slutföras eller arrendeavtalet undertecknas under reserveringstiden för tomten. Om köpebrevet eller arrendeavtalet inte undertecknas under reserveringstiden är reserveringen inte längre i kraft.

Det lönar sig att vara i kontakt med byggnadstillsynen i ett tidigt skede, redan innan man köper tomten.

Vid köptillfället får köparen en faktura på köpesumman och styckningskostnaderna. Betalningstiden är tre dagar.

 • Köparen betalar vid köptillfället ett arvode för köpvittnet.
 • Då arrendeavtalet undertecknas betalar arrendatorn arrendeavgiften för det pågående året och styckningskostnaderna för tomten.

Prislista

Kontakta stadens enhet för anskaffning och överlåtelse av mark minst två veckor innan du önskar underteckna köpebrevet eller arrendeavtalet.

Kontaktuppgifter till markanskaffning ovh överlåtelse