Ansökan om tidsbundet undantagslov från skyldigheten att förnya avloppsvattensystemet efter 31.10.2019

Tillstånd att avvika från reningskravet på basnivå för avloppsvatten från glesbebyggelse kan beviljas med stöd av miljöskyddslagen (156 d § MSL). Här avses endast områden inom 100 meter från ett vattendrag eller havet eller inom ett grundvattenområde, där det finns en tidsgräns för uppfyllelsen av reningskravet på basnivå. 

En avgift (346 euro) om behandlingen av ansökan tas ut enligt Borgå stads miljövårdsmyndighets taxa 3 §. Avgiften kan av särskilda skäl jämkas, men även då är den minst 30 procent av avgiften enligt 3 § i taxan.

Undantag från kraven kan beviljas om de förutsättningar som definieras i miljöskyddslagen uppfylls. En förutsättning är att belastningen på miljön med hänsyn till användningen av fastigheten ska anses vara anmärkningsvärt obetydlig eller att de åtgärder som krävs är oskäliga för fastighetsinnehavaren. Avvikelse kan beviljas fastighetsspecifikt för högst fem år i sänder.

Belastningen kan anses vara anmärkningsvärt obetydlig till exempel

  • om antalet personer som bor i fastigheten är 1–2 eller
  • om fastighetens användningsgrad av någon annan orsak är betydligt längre än genomsnittet.

Vid bedömning av oskäligheten beaktar myndigheten följande

  • fastighetens läge på ett område som ska anslutas till ett avloppsnät
  • hög ålder hos innehavaren av fastigheten och övriga personer som är stadigvarande bosatta på fastigheten samt andra motsvarande särskilda faktorer i deras livssituation och
  • långvarig arbetslöshet eller sjukdom hos innehavaren av fastigheten eller något annat jämförbart socialt hinder för betalning. 

Ofullständig ansökan returneras till sökanden för komplettering. 

Karttjänsten för områden som omfattas av övergångstiden

Läs mer på sidan Lagstiftning som gäller avloppsvatten 

Läs mer Avloppsvatten i glesbygdsområden Lagstiftning och praxis

Blanketter:

Ansökan

Bilaga 2 Beskrivning av avloppsvattensystemet

Bilaga 3 A Små avloppsvattenmängder

Bilaga 3 B Anslutning till avloppsnätet

Bilaga 3 C Hög ålder hos fastighetsinnehavaren och andra livssituationer

Bilaga 3 D Långvarig arbetslöshet eller sjukdom hos innehavaren av fastigheten eller något annat jämförbart socialt hinder för betalning