Anslutning till vattenlednings- och tryckavloppsnät på glesbygden

För anslutning till vattenledningen och tryckavloppsnätet på glesbygden gäller samma avtals- och vattenleveransvillkor, allmänna bestämmelser samt Finlands byggbestämmelser, som för anslutning på övriga områden.

Observera vid anslutning av befintliga fastigheter och långa tomtledningar:

 • Fastighetsägaren skall ansöka om tillstånd för grävningsarbeten och placeringslov för tomtledningen om de placeras på annans område.

 • Tomtvattenledningen/tomttryckavloppsledningen, båda av tryckklass PN 10, monteras i regel sam­manhängande från anslutningsstäl­let till vat­ten­mäta­ren/fastighetspumpverket. I undantagsfall kan anslutningar till befintliga ledningar godkännas. Ledningens frostfria monteringsdjup är på trafikområden 2,2 meter och på åker- och skogsområden 1,7–1,9 meter. Ledningen skall omges med finkornig jord.

 • Vattenverket bestämmer, i samarbete med fastighetsägaren, en anslutningspunkt. Vattenverket planerar inte enskilda- eller gemensamma tomtledningar. Sänd vattenverket en ritning där den byggda ledningens läge framgår.

 • Vat­tenledningen/tryckavloppsledningen kan köpas via vattenverket.

 • Vat­tenver­ket utför alltid samtliga ledningskopplin­gar, levererar och installerar vattenmätaren. Ar­be­tet och mate­rialet faktu­reras enligt prislista.

 • Vattenmätaren placeras i ett lämpligt utrym­me enligt Finlands byggbestämmelsesamling D1. Vattenmätaren får inte placeras i ett utrymme var det finns risk för frysning. Om du vill placera mätaren i en brunn, skall du komma överens om detta med vattenverket.

 • Inga egna brunnar eller andra vattenkällor får vara i förbindel­se med de ins­tallationer som är anslutna till verkets vattenledningsnät.

 • Vid anslutning till tryckavlopp placeras en pumpstation på fastigheten. Pumpstationen med en skärenhet pumpar avloppsvattnet i verkets tryckavlopp. Pumpstationen hör till fastighetens tomtavlopp och fastighetsägaren svarar för anskaffningen, installationen och underhållet.

Anslutning till tryckavloppsnät

På glesbygden byggs avloppsnätet oftast som tryckavloppsnät, eftersom det ur teknisk-ekonomisk synpunkt är oändamålsenligt att bygga gravitationsavlopp på grund av de långa avstånden och terrängens höjdvariationer.

Vid anslutning till tryckavlopp observera:

 • Fastigheten, som skall anslutas, bör ha en egen avloppspumpstation. Fastighetens ägare svarar för anskaffnings- installations och driftkostnader. Pumpstationerna kostar mellan 3500–4500 euro.
 • Pumpstationen kopplas fast i verkets ledning med en tryckledning (tomtledning). Fastighetsägaren svarar för byggandet av tomtledningen, som vattenverket ansluter till verkets ledning. Arbetet faktureras enlig prislistan, om specialarrangemang inte behövs.

Anskaffning av pumpstation

Borgå vatten dimensionerar tryckavloppen så att man kan ansluta sig via en skruvpumpstation med skärenhet. Följande pumpstationer kan användas, ifall det inte på någon enskild tryckavloppsledning anmäls annat:

 • SKT, LPS 2000 seriens pumpstationer, försäljning Borgå vatten och VVS-affärer.
 • VeVi, med Flygt skruvpump, återförsäljning i Borgå; Oy Kaj Rosenström Ab

Om du vill använda någon annan pumpstation än de ovannämnda, bör du själv undersöka pumpstationens lämplighet. Verket ger inte skilt godkännande för den pumpstation du valt och tar inget ansvar för pumpen. Du bör anmäla pumpstationens typ och märke till vattenverket. Användning av pumpstationer utan skärenhet är förbjudet. I övrigt tillämpas normala anslutningsvillkor.