Andra stödåtgärder

Stödundervisning

En elev som tillfälligt har sackat efter i sina studier eller som annars behöver kortvarigt stöd har rätt till stödundervisning. Stödundervisningen ska inledas genast när svårigheterna upptäcks för att eleven inte ska hamna på efterkälken permanent. Stödundervisning ges i elevens skola.

Tolknings- och assistenttjänster

Avsikten med dessa tjänster är att garantera grundförutsättningarna för lärande och skolgång och en så tillgänglig inlärningsmiljö som möjligt för eleverna.

I Borgå erbjuds tolknings- och assistenttjänster av skolgångshandledare som assisterar enskilda elever eller en hel undervisningsgrupp. Elevens behov av handledning bedöms från fall till fall tillsammans med elevens förmyndare, lärare och elevvårdspersonalen.

Särskilda hjälpmedel

En elev kan behöva särskilda hjälpmedel för sina studier, till exempel på grund av fysiska behov eller särskilda behov med inlärningen.  Då används till exempel olika datatekniska tillämpningar, ljudböcker eller medel för att åskådliggöra undervisningen. Elevens behov av hjälpmedel bedöms från fall till fall tillsammans med elevens förmyndare, lärare och elevvårdspersonalen.