Äldrerådet

Äldrerådet företräder de äldre i Borgå och bevakar deras intressen i det kommunala beslutssystemet. Äldrerådet i Borgå grundades 1998.

Sammansättning

Stadsstyrelsen utser bland de uppställda kandidaterna 7–9  ledamöter och en personlig ersättare för varje ledamot i äldrerådet. I äldrerådet utses dessutom två sakkunnigledamöter från stadens sektorer. 

Uppgifter

  • • Äldrerådet deltar i sektorernas planering, beredning och uppföljning av ärenden som är viktiga för äldre människor och deras tjänster. Det kan handla om bl.a. välbefinnande, hälsa, medverkan, livsmiljö, boende, förmåga att röra sig eller att klara av sin vardag. 
    • Främjar de äldres möjlighet att delta i planeringen av de tjänster som påverkar deras levnadsförhållanden.
    • främjar de äldres synlighet som en resurs för staden och
    • främjar med sin verksamhet tredje sektorns stöd för äldre människor.

Äldrerådet sammanträder ungefär en gång i månaden eller vid behov på kallelse av ordföranden. Om en kommuninvånare, som inte är ledamot, vill delta i äldrerådets möte kan han eller hon komma överens om det på förhand med  ordföranden.