Hushållens koldioxid- och materialavtryck

Genast i början av acceleratorn beräknades koldioxid- och materialavtrycken för hushåll som deltar i Acceleratorn för hållbara levnadsvanor.

Det genomsnittliga koldioxidavtrycket i början av acceleratorn var 8,6 ton koldioxidekvivalent per person per år (t CO2e/person/år). Det genomsnittliga koldioxidavtrycket av en finländare är cirka 10 t CO2/person/år. Koldioxidekvivalent (CO2e) beskriver den sammanräknade värmande effekten av olika utsläpp av växthusgaser.

De minsta koldioxidavtrycken var under 4 t CO2/person/år och de största cirka 15 t CO2/person/år. I genomsnitt har boendet och vardagsresorna den största effekten på koldioxidavtrycket och varorna och annan konsumtion den minsta effekten.

Det genomsnittliga materialavtrycket i början av acceleratorn var xx ton per person per år (t/person/år). Siffran för en finländare är i genomsnitt xx t/person/år.

De minsta materialavtrycken var cirka 15 t/person/år och de största cirka 50 t/person/år. I genomsnitt har boendet och livsmedlen den största effekten på materialavtrycket och fritiden och semestrarna den minsta effekten.

Hushållens koldioxid- och materialavtryck(på finska)